Aritmilere neden olmayan hipertansiyon ilaçları

Aritmilere neden olmayan antihipertansif ilaçlar. One moment, please

Please wait while your request is being verified...

Tartışma Bilebildiğimiz kadarıyla bu çalışma hipertansif hastalarda nebivololün QT dispersiyonu üzerine etkilerini araştıran ilk ilaç kontrollü çalışmadır. Sunulan çalışma aynı zamanda kinapril tedavisinin QT dispersiyonu üzerine etkilerini araştıran ilk çalışmadır.

Nebivolol grubunda DKB düşüşü kinapril aritmilere neden olmayan antihipertansif ilaçlar göre daha belirgin olmakla birlikte diğer parametrelerde meydana gelen değişim her iki tedavi kolunda benzer olarak bulundu.

Abstract: Non farmakolojik tedavi ve yaşam şekli değişiklikleri ile hipertansiyonun önlenmesi ve kan basıncının düşürülmesi, kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili morbidite ve mortaliteyi azaltma ve tedavi harcamalarını düşürmede önemli bir rol oynayabilir.

Koroner arter hastalığının eşlik etmediği hipertansiyon olgularında ani kardiyak ölümün en önemli nedeninin ventriküler aritmiler olduğu düşünülmektedir 20 Hipertansif hastalarda QTD artısı ani ölümle ilişkili bulunmuş 22 ve değişik antihipertansif ilaçların QTD ve aritmi sıklığını azalttığı gösterilmiştir 7 - Bu veriler hipertansiyonu olan bireylerde QTD artışının kötü prognoza işaret ettiğini düşündürmektedir.

Kan basıncı düşürücü tedavilerin ek olarak QTD yi azaltması klinik olarak anlamlı olabilir. Benzer bir şekilde bu çalışmada da bir ACE inhibitörü olan kinapril ile tedavi edilen hipertansiflerde QTD belirgin bir düşüş gösterdi. Hipertrofik miyositlerde aksiyon potansiyeli süresi uzamaktadır.

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi

Bu durum after depolarizasyonları ve repolarizasyon dispersiyonunu arttırarak aritmilere neden olabilir. Lokal olarak verilen Ang II kalp dokusunda aksiyon potansiyeli dispersiyonunu arttırmıştır Hem miyokard hem de kardiyak ileti sisteminde önemli miktarda Ang II reseptörleri bulunmaktadır.

yüksek tansiyon tedavi yeri

Ayrıca hipertrofik miyokardın önemli bir özelliği olan patolojik fibrosis repolarizasyon homojenitesini bozarak aritmileri tetikleyebilir.

Sempatik sinir sistemi aktivitesinin azalması RAS blokajı yapan ilaçların önemli bir etkisidir. Anjiyotensin II adrenal bezlerden katekolamin salınımını arttırabilir, periferik ve kardiyak sempatik sinir sistemini uyarabilir ve merkezi yollarla sempatik aktiviteyi arttırabilir Bu nedenle hipertansiyon vakalarında ACE inhibitörleri ile sağlanan QTD azalmasının olası nedenlerinden biri de bu ilaçların yaptığı sempatik sinir sistemi inhibisyonu olabilir 6 Literatürde nebivolol tedavisinin QTD üzerine etkisini değerlendiren bir çalışma bulunmaktadır Bu bulgular nebivololün repolarizasyon heterojenetisini azaltıcı etkisinin kısmen de olsa SVK ile ilişkili olmadığını düşündürmektedir.

Alkol tüketiminin hipertansiyon üzerine etkileri

Ayrıca hem sunulan çalışmada hem de yukarıda bahsedilen çalışmada nebivolün QTD üzerine olan etkisi antihipertansif etkinliğinden bağımsız olarak bulunmuştur. Literatürde beta blokörler ile RAS blokajı yapan ilaçların hipertansif hastalarda QTD üzerine etkilerini karşılaştıran bir çalışma bulunmaktadır İrbesartan grubunda QTD ve QTDC de belirgin bir azalma olmakla birlikte atenolol grubunda bu parametrelerde anlamlı bir düşüş gözlenmemiştir.

yüksek tansiyon ilaçları ucuz

Aritmilere neden olmayan antihipertansif ilaçlar iki çalışma grubu arasındaki metodolojik farklılıkların yanında sunulan çalışmada kullanılan nebivolol bazı özellikleri ile diğer beta blokörlerden ayrılmaktadır.

Nebivolol kardiyoselektif bir beta blokör olmasının yanında aynı zamanda NO salınımını arttırarak vazodilatatör etkide bulunur Ayrıca nebivolol sol ventrikül sistolik performasını ve koroner kan akımını arttırabilir 31 Hipertansif hastalarda miyokardiyal iskemi bilinen bir durumdur.

Hipertansiyon ve şeker hastalığı olan grup

Bu nedenle nebivololün antiiskemik etkisi de QTD azalmasına katkıda bulunmuş olabilir. Ayrıca nebivololün antioksidan etkisi de kardiyak ileti ve repolarizasyon üzerine olumlu etkilerde bulunabilir 33 - Bu çalışmaya büyük bir oranda yeni tanı almış hipertansifler dahil edildiği için hastaların çoğunda SVK normal sınırlarda idi. Ayrıca bu çalışma da tedavi süresinin sadece 4 hafta olması yine elde edilen etkinliği SVK ile ilişkili olmadığını destekler.

Kalp sağlığı için alıç meyveleri

Kinapril hem de nebivololün QT interval parametreleri üzerine olan etkilerinin kan basıncı değişiminden bağımsız olması önemlidir. Çünkü afterload artışı miyokardiyal gerilimi arttırıp, elektriksel eşiği düşürerek spontan depolarizasyon riskini arttırabilir.

Böbrek Feb Çoğu aritmi zararsız olmakla birlikte bazıları hayatı tehdit Kalbin çok hızlı çalıştığı durumlarda bayılmaz, tansiyon düşmesi veya nefesHipertansiyon, kalp ve damarların aşırı yorulmasına neden olur.

Bu nedenle kan basıncını düşüren herhangi bir antihipertansif ilaç mekanoelektiksel feedback yoluyla kısmen de olsa repolarizasyon segmentini etkileyebilir.

Ancak sunulan çalışmada QTD de elde edilen azalmanın afterload düşüşünden bağımsız olması muhtemel başka mekanizmaların bu azalmada rol aldığını düşündürmektedir. QT interval parametrelerinde elde edilen değişimin sadece kalp hızı değişimi ile ilişkili olması tedavi ile sempatik sinir sistemi aktivasyonunun azaltılmasının önemine işaret etmektedir.

yağ yakıcı nabız erkek sağlığı

Bu etki önemlidir, çünkü sempatik aktivite ile QTD arasında bir ilişki olabilir Örneğin AMİ sonrası VF atağı geçiren hastalarda kalp hızı değişkenliğinin azalması sempatik hiperaktivite ile ilişkili olabilir İskemik kalp hastalığı olan bireylerde beta blokörler ile egzersize bağlı QTD nin azalması bu durumu desteklemektedir Aynı şekilde sempatik hiperaktivite MI sonrası veya iskemiye bağlı QTD artışının da muhtemel nedenleri arasındadır.

Sempatik sinir sistemi aktivasyonu afterdepolarizasyonlara neden olarak repolarizasyon heterojenitesini arttırabilir 39 Bu veriler sempatik tonüsün repolarizasyon dispersiyonu üzerinde önemli etkilerinin olabileceğini ve hem kinapril hem de nebivololün sempatik sinir sistemi ile etkileşerek QTD yi azalttığını desteklemektedir.

Antiaritmik İlaçlar (Fen Bilimleri) (Sağlık ve Tıp)

Kalp hızı değişiminin QT interval parametrelerinde meydana gelen değişime anlamlı bir etkide bulunması sempatik sinir sistemi aktivitesinin repolarizasyon heterojenitesine önemli bir etkide bulunduğunu düşündürmektedir.

Kinapril ve nebivolol ile yapılan antihipertansif tedavi kısa sürede repolarizasyon heterojenitesini azaltarak ventriküler aritmi ve ani ölüm riskinin azaltılmasına katkıda bulunabilir.