Türkiye Klinikleri Kardiyoloji - Özel Konular

Arteriyel hipertansiyon kılavuzları

Giriş Hipertansiyonun önlenmesi ve tedavisinde tuz tüketiminin azaltılması, kilo verme, egzersiz, sigara ve alkol tüketiminin sınırlandırılması gibi yaşam şekli değişiklikleri yanında ilaçlar ile yapılan tedavi de önemli yer tutmaktadır.

Arteriyel hipertansiyon kılavuzları derleme ile önemi giderek artan bir sağlık sorunu olan ve tüm dünya da tanı ve tedavide hedeflerin oldukça gerisinde kalınan hipertansiyonun, güncel tedavi kılavuzları ışığında farmakolojik diyabet ve hipertansiyon diyeti seçenekleri ve olası ilaç uygulamaları ve kombinasyonlarının özetlenerek okuyucuya aktarılması amaçlanmıştır.

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan Farmakolojik Ajanlar: Beta blokörler: Güncel bir Cochrane meta-analizine göre beta blokörler BBbazı klinik sonuçlar açısından öteki ilaç gruplarına göre geride kalabilirler 23.

 •  - Количество букв всегда составляло совершенный квадрат.
 • Güneşte yüksek tansiyonda olduğu gibi
 • Сел.

Özellikle total mortalite ve kardiyovasküler olaylar açısından kalsiyum antagonistlerinin, inme açısından KA ve Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi RAS blokörlerinin gerisinde kalırken; koroner kalp hastalığı açısından ise kalsiyum antagonistleri, RAS blokörleri ve diüretiklerle eşit etkinlikte görünmektedir.

Öte yandan geniş çaplı bir meta- analizde BB başlangıç tedavisinin koroner sonuçlar açısından öteki ana antihipertansif ilaç gruplarıyla eşit etkinlikte olduğu ve yeni miyokard enfarktı geçirmiş ve kalp yetmezliği olan olgularda kardiyovasküler olayları önlemede de yüksek etkinikte olduğu ortaya konmuştur 45.

İnmeyi önlemede Arteriyel hipertansiyon kılavuzları kısmen düşük etkinlikte olması santral sistolik kan basıncı SKB ve nabız basıncı NB 'nı düşürmede daha az etkili olmalarına bağlanmıştır 467.

Beta blokörler ayrıca diğer ilaçlara göre daha fazla yan etkilere sahiptirler ve sol ventrikül hipertrofisi SVHkarotis intima medya kalınlığı, aort sertleşmesi ve küçük arter remodelingi gibi organ hasarlarını önleme arteriyel hipertansiyon kılavuzları da geriletmede RAS blokörleri ve KA'lerinden daha az etkili gibi görünmektedirler 89. Beta blokörler kilo alımına yatkınlık oluşturma yanında, duyarlı bireylerde özellikle de diüretiklerle ginkgo biloba kalp sağlığı kullanıldıklarında yeni diyabet gelişimini kolaylaştırmaktadırlar 10 Yeni nesil beta blokörler: Son yıllarda kullanımı gittikçe artan ve vazodilatör özellik taşıyan seliprolol, karvedilol ve nebivolol gibi BB'ler geleneksel BB'lerin bazı kısıtlamalarını göstermemekte ve örneğin santral NB'nı ve aort sertleşmesini atenolol ve metoprololden daha fazla azaltmakta ve yine insülin duyarlılığını da metoprololden daha az etkilemektedirler 12 - Nebivololün monoterapi ya da hiroklorotiyazid ile kombinasyonunun glukoz toleransını plaseboya göre kötüleştirmediği gösterilmiştir Karvedilol ve nebivolol arteriyel hipertansiyon dışında kalp yetmezliği hastalarında da randomize kontrollü çalışmalarda test edilmiş 18 ve KOAH'lı olgularda alevlenmeleri artırmadığı hatta azalttığı ve mortaliteyi de azalttığı bildirilmiştir Üçüncü kuşak beta blokörler olarak değerlendirilen ve etkileri kardiyovasküler alana oldukça özgül olan bu grup beta blokörler tedavideki etkinlikleri ve tolere deilebilir makul yan etki profilleriyle gitgide daha çok tercih edilir olmuşturlar.

Klortalidon ve indapamid gibi diüretiklerin, hidroklorotiyazid gibi klasik tiyazid grubu diüretiklere tercih edilmesi gerektiği de tartışılmaktadır Hidroklorotiyazidin öteki ajanlara göre ambulatuar KB'nı daha az düşürücü etkisi olduğu ya da klinik kötü sonuçları klortalidondan daha az düşürdüğü iddiaları sınırlı sayıdaki RKÇ olmayan ve diüretiklerin başa baş karşılaştırılmadığı çalışmalara dayanmaktadır 22 MRFIT çalışmasında klortalidon ve hidroklorotiyazid randomize olmayan şekilde karşılaştırılmış ve klortalidon hidroklorotiyazidden daha yüksek dozda kullanılmıştır Özel bir diüretik ajanın öne çıktığı bir öneri mevcut değildir.

 1. Сегодня как раз такой день.
 2. Если «Цифровой крепости» суждено стать любимой игрушкой АНБ, Стратмор хотел убедиться, что взломать ее невозможно.
 3. Konjestif kalp yetmezliğinin sağlık bakım maliyetleri
 4. Yüksek tansiyon ilaçları için beta blokerler
 5.  Они не придут, - сказала она безучастно.

Spironolakton kalp yetmezliğinde yararlı olup 25hipertansiyon HT 'da RKÇ'larla test edilmemiş olmakla birlikte üçüncü ya da dördüncü sıra tedavi seçeneği olarak ya da primer aldosteronizm olgularının tedavisinde kullanılabilir. Eplerenonun da kalp yetmezliğinde koruyucu etkisi gösterilmiş olup, spironolaktona alternatif olarak kullanılabilir Kalsiyum antagonistleri: Kalsiyum antagonistleri, koroner olaylarda göreceli artışa neden olabileceği kuşkusundan kurtulmuştur.

Bazı meta- analizler KA'lerinin inmeyi önlemede hafifçe artmış etkinliği olduğunu öne sürse de 4527bu durumun beyin dolaşımı üzerine özel koruyucu etkilerine mi yoksa yalnızca kan basıncını kontrol altına alıcı etkilerine mi bağlı olduğu net değildir 9.

Öte yandan iyi planlanmış ve ajanların eş zamanlı kullanılabildiği çalışmalarda KA'lerinin kalp yetmezliğini önlemede öteki ajanlardan geride yüksek nabız sonucuna varılmıştır 28 - Çeşitli kontrollü çalışmalarda yine karotis ateroskleroz sürecinin ve SVH'nin azaltılmasında KA'lerinin BB'lerden çok daha etkili olduğu gösterilmiştir ONTARGET çalışmasının sonuçları ana kardiyak sonlanımlar, inme ve tüm nedenli ölümler açısından telmisartanın ramiprilden istatistiksel olarak geride olmadığını arteriyel hipertansiyon kılavuzları koymuştur.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır.

Telmisartanın peroksizom proliferatör-aktive reseptör aktivitesi nedeniyle diyabet gelişimini önlemede daha etkin olduğu yönündeki görüş de ONTARGET ile yıkılmış ve bu açıdan ramipril ve telmisartan arasında anlamlı fark olmadığı gösterilmiştir Şimdilerde ARB'ler ile kanser gelişimi arasında ilişki olabileceği yönünde hipotezler mevcuttur Oysa bu konudaki geniş çaplı bir meta- analiz sonucunda, gruptaki ana ajanlar incelenmiş ve artmış kanser insidansı yönünden kanıt bulunamamıştır ADEİ ve ARB'lerin en önemli özellikleri proteinüriyi azaltmaları ve kronik kalp yetmezliğinde klinik sonuçları olumlu yönde etkilemeleridir.

Renin inhibitörleri: Renin molekülünün direkt inhibitörü olan aliskiren monoterapide sistolik ve diyastolik kan basıncı SKB, DKB 'nı düşürür 39 ; tiyazidler, öteki RAS blokörleri ya da KA'leri ile kombine kullanımında ciddi antihipertansif etki gösterir 4041 ve bu kombinasyonlarda uzun süreli kullanımında ise idrarda protein atılımı gibi organ hasarı 42 ve B-tipi natriüretik peptid gibi kalp yetmezliğinin prognostik biyobelirteçleri üzerinde olumlu etkiler 43 gösterir.

.: İşlem Listesi

RAS blokörü olarak aliskirenin diyabetik hasta popülasyonuna uygulandığı ALTITUDE çalışması, görülen yüksek yan etki insidansı, renal komplikasyonlar son dönem böbrek yetmezliği ve renal ölümhiperkalemi ve hipotansiyon nedeniyle sonlandırılmıştır Kalp yetmezliğinde standart tedaviye aliskiren eklenmesinin mortalite ve hospitalizasyon üzerine ilave olumlu etkisi gösterilememiştir Diğer antihipertansif ajanlar: Santral etkili ajanlar ve alfa reseptör blokörleri de etkin antihipertansiflerdir.

ASCOT çalışmasında bir alfa blokör olan doksazosin üçüncü sıra tedavi olarak etkin biçimde kullanılmıştır Antihipertansif ilaçların mutlak ve olası kontrendikasyonları tablo 1 'de özetlenmiştir 1.

Büyütmek İçin Tıklayın Tablo 1: Antihipertansif ilaçların mutlak ve olası kontrendikasyonları Antihipertansif ajanlar ve vizitler arası kan basıncı değişkenliği: Son zamanlarda dikkatler yüksek arteriyel hipertansiyon kılavuzları hastalarda antihipertansif tedavi altındayken inme başta olmak üzere KV arteriyel hipertansiyon kılavuzları insidansı ile vizitler arası bireysel kan basıncı değişkenlikleri üzerine odaklanmıştır Koroner hipertansif olgularda vizitler arası kan basıncı kontrolü, ortalama kan basıncından bağımsız olarak daha az KV mortalite ve morbiditeye eşlik eder Oysa hafif hipertansif ve düşük KV riskli hastaları kapsayan ELSA çalışması, vizitler arası KB değişkenliklerinden çok, tedavi sırasındaki ortalama kan basıncının karotis aterosklerozunun ilerlemesini ve KV olay insidansını öngördüğünü ortaya koymuştur Ayrıca bir meta- analizin sonuçlarına göre vizitler arası KB değişkenliklerinin BB tedavisi altındaki olgularda öteki ilaç grupları ile tedavi edilenlerden daha belirgin olduğu görülmüştür 51 Tedaviye monoterapiyle başlamanın avantajı, tek bir ajanın kullanılması ve böylelikle etkinlik ve yan etkileri bu ajana bağlayabilme olanağıdır.

 •  Коммандер.
 • Ayurveda yüksek tansiyon tedavisinde
 •  Извини, Сью, я пошутил.

Bir meta- analizde herhangi iki gruptan iki ilacın kombinasyonu ile, tek ajanın dozunun artırılmasına göre daha fazla KB düşüşü sağlandığı gösterilmiştir