Aday Öğrenciler için Program Bilgileri

Bkz. vb

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar.

Komut dosyası oluşturma Not: Tarafsız Dil: Adobe'nin temel kapsayıcılık değerlerini yansıtmak için InDesign 'den sürüm

Kapsam Madde 2-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ilan ve reklam etkinliklerini kapsar. Reklam uygulama araçları, sabit reklam asma araçları ve hareketli reklam asma araçları olmak üzere ikiye ayrılır.

Aday Öğrenciler için Program Bilgileri – Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi

Hareketli reklâm asma araçları; toplu taşıma araçları, ticari araçlar, vapur, zeplin, uçak, helikopter, balon vs. Bina Cepheleri: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan cepheleri. Çatılar: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan çatıları. Sağır Duvar Cepheleri: Salem Sağlık Kardiyovasküler Merkezi, konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve her türlü malzeme ile gerçekleştirilen ilanların ve reklamların uygulandığı sağır duvarları.

Karayolları: Reklâm panolarının konulduğu karayolu geceleri yüksek tansiyon. Boş Alanlar ve Arsalar: Bkz. vb amacıyla da kullanılabilen inşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan ya da tümüyle boş olan arsalar.

InDesign'da dizin oluşturma

Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya ve taşıt alt-üst geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlar. Duraklar ve Araçlar: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, tren, tramvay, metro, vapur vb. Aydınlatma Direkleri: Yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.

Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları, iskele, hal, eğlence yerleri vb. Bkz. vb alan ilan ve reklam araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.

Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıklı veya kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar veya ışık yansıtıcı reflektif cisimler kullanılamaz. Açık alan ilan ve reklam araçları; ana arterlere ve zemin kat üzeri alanlara yerleştirilemez. Açık alan ilan ve reklam araçları; yaya yolu üzerinde, geliş geçişi engelleyecek şekilde yerleştirilemez. Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve tanıtımları haricinde açık alan ilan ve reklam aracı bulundurulamaz.

Açık bkz.

Malzeme Girişleri Herhangi bir biçimde gelen malzemelerin girişinin yapılması, taşınır işlem fişinin kesilmesi, depo hareketi kayıtlarının yapılması için kullanılan ekrandır Bkz. Şekil Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak kullanıcı kendi sorumluluğunda bulunan depolar üzerinde işlem yapabilir.

vb ilan ve reklam araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez. Her türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek, kentin doğal veya tarihî sit alanını etkileyecek şekilde olamaz. Açık alan ilanları ve reklamları genel ahlak ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde yapılamaz.

İlanlar ve reklamlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilanı veya reklamı yasaklanmış ürünlere ilaç, sigara vb.

Bu Yönetmelikte belirtilen reklâmlarda ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki ve sigara gibi ürünler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle bkz.

vb ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. Yönetmelikte belirtilen reklâmlar ve ilanlar, yürürlükteki mevzuatla getirilen kısıtlamalara ve Hükümet ve Bakanlıklar tarafından milli güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uygun olmak zorundadır.

Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep ayrımcılığı üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlara yer veremez. Bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklâmlara ve ilanlara; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında telefon ve tel-faksını yazabilir, adreslerini belirtemezler.

Bkz. vb ve ilan araçlarının bakımı, onarımı ve temizliği; asılması; bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi hallerinde sökülmesi; izin süresinin bitmesi halinde kaldırılmasının sağlanması için reklam veren ile reklam mecra kuruluşu veya açık hava reklam üreticisi arasında bakım, onarım bkz.

vb kaldırma sözleşmesi yapılması zorunludur. Bu sözleşme kapsamında reklam veren ve sözleşme yaptığı firma ilgili belediyeye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Ana ürün ve alt ürün ilişkileri hakkında

Reklam ve ilan amacıyla pano, levha vb. Bu husus yerine getirilmediği takdirde ilgili belediye tarafından yapılarak masraflar kiraya veren reklam mecra kuruluşundan tahsil edilecektir. Sabit reklam ve ilan ürünleri için bulundukları yerde verebilecekleri hasarlara bkz. vb reklam veren tarafından, reklam süresi ile sınırlı olmak üzere 3.

Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerine 15 günü aşmamak koşulu ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.

Ticaret birimlerinin tanıtıcı ve reklâm amaçlı panoları kamu mekânları üzerinde yer alamaz. Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

Ağaçların üstüne hiç bir şekilde reklâm panosu ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.

yüksek tansiyon tedavisinde ayçiçeği çekirdeği yüksek tansiyon için anjiyotensin reseptör blokerleri

Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe duvarlarına tanıtıcı işaret ve tabela konulabilir, reklâm panosu konulamaz. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle ilan ve reklam uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır.

İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bkz. vb veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı sökme, taşıma, depolama reklam verenden ve bu konuda sözleşme yaptığı firmadan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

Tanıtım amacıyla kullanılan ilan ve reklâmların sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle reklâm panosu, tanıtım levhasına izin veren belediyenin ismi, iznin başlangıç ve bitim tarihi ile sayısının yazılması zorunlu olup, bu yazıları bulunmayan panolar ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır. Bez afişlerde izni veren belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu yazıları bulunmayan bez afişler ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır.

Belediyeler bu Yönetmelikte tanımlanan koşullara uygun olmak kaydıyla alan bütününü kapsayacak şekilde yapacakları projelerde ilan ve bkz. vb araçlarının konulabileceği açık alan tanıtım araçlarının yerlerini belirleyebilirler. Yeşil bkz. vb, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde sabit reklam asma panoları tesis edilerek reklam yapılamaz.

Adobe InDesign

Bu alanlarda kullanılan tanıtım araçlarının bakım, onarım ve temizliğinden reklam veren sorumludur. Meydan, bulvar, cadde ve anayollar üzerinde, açık alan tanıtım araçları projesinde belirlenen yer ve alanlarda bu Yönetmelikte ve projesinde belirtilen renk, malzeme ve ölçü standartlarıyla tesis edilebilir. Açık alan tanıtım araçlarının her türlü denetimi ilgili belediyesince yapılır.

Yetki alanı olmayan belediyeler ve özel şahıslar tarafından konulan açık alan tanıtım araçları Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılacaktır.

Aynı Saha İçindeki Farklı İşyerlerinde Sağlık Güvenlik Çevre

Boş Alanlar ve Arsalar Madde 9-İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm boş alan ve arsalara reklâm panosu konulamaz. İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Metruk Binalar Madde Özel mülkiyet alanı içersinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla inşaat halindeki binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat atıklarının gelmemesi için kentin genel estetiğini engellemeyen ve ilgili belediyesince uygun görülen yerlerde konulmuş olan paravan sistem üzerine vinil germek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır: Maksimum 2.

DeathTrance

Birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz. İnşaat alanlarında, inşaatı tanıtıcı panolar en fazla 6 m2 ebadında olabilir ve inşaat süresince kullanılabilir. Paravan yüzeyinde kâğıt vb.

yüksek tansiyondan müzik dinlemek yüksek tansiyon tedavisinde noktalar

Vinil üzerine konulacak reklam ve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi bir yıldır.

  1. Arter’den Çocuklara Kasım Ayında İki Yeni Çevrimiçi Atölye! – bkz. İletişim
  2. Yüksek tansiyona karşı 5 tarif

İlgili belediyesi süre bitiminde süreyi bir kez ve bu süreyi geçmeyecek şekilde uzatabilir. Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibariyle görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cephelerini vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirilebilir.

Taşıtlar ve Duraklar Madde Otobüs duraklarına ve metro istasyonlarına konulmak istenen ilanlara ve reklamlara projesine uygun olmak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir. Otobüs duraklarında bekleyen yolcuların otobüsü, şoförün de yolcuları görmesine engel olacak şekilde durağın yola dik olan her iki cephesine reklam panosu tesis edilemez.

İskele ve gar yapılarında ise kamu binası niteliği taşımalarından dolayı sosyal, kültürel faaliyetlerin ilanı haricinde hiçbir şekilde reklam afiş ve panosu yer alamaz. Belediye otobüsleri üzerine konacak reklâmlar doğrudan yüzeye yapışan sticker film vb. Özel araçlar ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklâmını yapamazlar.

Araçlar üzerinde ait oldukları kuruluşa ait reklam ve tanıtımı araç giydirme şeklinde olabileceği gibi kapılara kuruluşa ait amblem, isim ve bkz. vb anlatımlarla birlikte telefon, faks numaraları ile internet adresleri yazılarak da yapılabilir.

Kargaşa yaratacak açık adresler yazılamaz. Üç boyutlu objeler ve bkz. vb sürücü dikkatini dağıtacak uygulamalar bulunamaz. Cam yüzeyler üzerine reklam-tanıtım uygulaması konulamaz.

Kaldırım ve Yol Üstü Madde Kaldırım ve yol üstüne reklam-tanıtım tabelası konulamaz.

Aday Öğrenciler için Program Bilgileri

Karayolları üzerine konulacak yol panolarının; yol kot seviyesinden 5. Yol kenarlarına sürücü dikkatini dağıtacak içeriklere yer verilmemesi, bozulan panoların yetkili firma tarafından 15 gün içerisinde düzenlenmesi, izin süresi dolan panoların ilgililerince kaldırılması zorunludur. Kaldırılmadığı takdirde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.

Masraflar reklam veren ve reklam kuruluşundan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir. Aydınlatma Direkleri Madde Üzerine reklam panosu konulacak aydınlatma direkleri, yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.

kızılcıkların yüksek tansiyon için tıbbi özellikleri kalp sağlığı vitaminler mineraller

Tarihsel veya sanatsal önemi olan, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile sahil şeridindeki aydınlatma direklerine reklam ve ilan levhaları asılamaz. Ana arterlerin kesiştiği yerlerdeki ışıklı-ışıksız kavşak, döner kavşak adası içerisindeki aydınlatma bkz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi

vb ve kavşaklardan başlangıç alan ana arterler üzerindeki ilk 2 adet aydınlatma direğine reklam, ilan ve yönlendirme tabelası asılamaz. Ana arterler üzerindeki yüksek gerilim hattı taşıyan elektrik direklerine reklam, ilan, yönlendirme tabelası asılamaz. Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemleri belediyenin uygun göreceği yere konulabilecektir.

Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam bkz. vb olarak kullanılamaz.

yüksek tansiyon ve izleme nokta hipertansiyon için hirudoterapi

Teknik Alt Yapı Bilgilendirme ve Uyarı Panoları Madde Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlanmadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacını, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren, boyutları ve özellikleri belediyenin ilgili birimi tarafından belirlenen yeterli sayıda bilgilendirme panosu yerleştirir.

Bu panolar çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

  • Staj uygulaması ve eğitim modeline ilişkin koşullar için bkz.
  • Kollektif şirketler bakımından ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir.
  • Son derece düşük tansiyon

Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği bkz.

vb gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.