Cinsel sorunlar hakkında merak edilenler

Erektil kalp sağlığı, Cinsel İlişki Sırasında Sertleşme Bozukluğu - Dr. Ömer Bircan

  • Yüksek tansiyon için süksinik asit almak
  • 2-3 derece yüksek tansiyon

Moleküler Farmakoloji: Penis ereksiyonu, korpus kavernozum sinüzoidlerindeki düz kas relaksasyonu sonucu artan kan akımıyla gerçekleşir. Cinsel uyarı ile salınan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat cGMP sentezine neden olur.

Hücre içi cGMP, fosfodiesteraz enzimleri ile yıkılır. İnsan penis dokusunda dört fosfodiesteraz izoformu tip 2,3,4,5 saptanmakla birlikte, bu erektil kalp sağlığı baskın izoform tip 5'tir.

marie osmond kalp sağlığı sağlığımı çiz kutsal kalp hastanesi

Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttırarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Sildenafil, diğer fosfodiesteraz izoformlarına göre PDE 5 üzerinde Tepe plazma konsantrasyonuna ulaşma zamanı t max 30 ile dakika arasıdır ortalama 60 dakika.

  • Yüksek tansiyon nasıl anlaşılır ya da anlaşılmaz
  • Kalp sağlığı için mega kırmızı

Sildenafilin terminal yarı ömrü saattir. Sildenafil, hepatik mikrozomal sitokrom P izoenzimleri 3A4 major ve 2C9 minör ile metabolize edilir. Simetidin, eritromisin ve ketokanazol gibi güçlü P 3A4 inhibitörleri sildenafil metabolizmasını geciktirir.

Sağlık İletişim Platformu

Karaciğer ve böbrek işlev bozukluğu olanlarda ve 65 yaştan büyüklerde sildenafil metabolizması yavaşladığından, bu kişilerde 25 mg'dan başlanarak doz ayarlaması yapılabilir.

Endikasyonlar: Erkek ED’de endikedir.

  1. Yüksek tansiyonlu kan damarları nasıl temizlenir
  2. Gaba kalp sağlığı
  3. Kalp hastalığı ile ilişkili kötü ağız hijyeni
  4. Yüksek tansiyon denir
  5. Yüksek tansiyon 2 derece engelli

Kontraendikasyonları: Nitrik oksit-cGMP sistemine etkisinden dolayı, beklenildiği gibi sildenafil, nitratların hipotansif etkilerini arttırıcı etki gösterir. Sağlıklı erkek gönüllülerde yapılan çalışmalarda, mg'a kadar sildenafil dozunda, mg'dan farklı yan etkiler görülmemiştir. Yine sağlıklı erkek gönüllülerde mg oral sildenafil, klinik anlamlı elektrokardiyografik etki yaratmamıştır. Sağlıklı gönüllülerde mg sildenafil yatar pozisyonda, sistolik kan basıncını 8.

Dozaj ve Uygulama: Önerilen sildenafil dozu, cinsel ilişkiden yaklaşık bir saat önce uygulanacak 50 mg'dır.

15 yaşından itibaren yüksek tansiyon yüksek tansiyona karşı ecomed ilaçlar

Sildenafil cinsel aktiviteden yarım saat ya da 4 saat öncesine dek alınabilir. Etkinlik ya da toleransa göre doz arttırılabilir ya da azaltılabilir.

Önerilen maksimum doz mg ve kullanım sıklığı, dozla ilişkili olmamak üzere günde bir kezdir. Ciddi karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, sitokrom P izoenzim 3A4'ü baskılayan ilaç kullanan ve 65 yaştan büyüklerde, sildenafilin plazma konsantrasyonu ve yan etki insidansının artma olasılığı bulunduğundan, 25mg'lık başlama dozu uygulanmalıdır.

yüksek tansiyon böbrekler için antibiyotikler yüksek tansiyon için havyar

Etkinlik: ED tedavisinde 25, 50 ve mg sildenafil dozlarının etkinliği Amerika ve Avrupa'da yapılan, 'den fazla hastayı kapsayan 21 çalışmada kanıtlanmıştır.

Sildenafil bu çalışmaların hepsinde plaseboya göre çok büyük oranda erektil işlevde düzelme sağlamıştır. Hem ereksiyonun sağlanmasında hem de sürdürülmesinde önemli derecede iyileşme gözlenmiştir. Bu sonuçlar yaş, ırk, hastalığın şiddeti ve etiyolojiden bağımsızdır. Sildenafil, koroner arter hastalarında, hipertansiyonlularda, periferik vasküler hastalığı olanlarda, diyabetlilerde, depresyonlu hastalarda, prostat cerrahisi geçirenlerde, spinal kord hasarı olanlarda ve antidepresif, antihipertansif, antipsikotik ve diüretik kullananlarda oluşan erektil disfonksiyonun tedavisinde etkili bulunmuştur.

Sildenafil kullanımı ile cinsel ilişki sıklığı plasebo grubu erektil kalp sağlığı karşılaştırıldığında anlamlı oranda artmaktadır. Sildenafil tedavisinden en çok yarar gören erektil disfonksiyonlu hasta grubu, spinal kord hasarı bulunan hastalar olduğunu göstermektedir. Yan Etkiler: En sık yan etkiler, vazodilatasyondan kaynaklanan baş ağrısı, yüzde kızarıklık ve burun tıkanıklığıdır.

Erektil Fonksiyon Bozukluğu Tanısında Değerlendirmeler

Mide-özefagus sfinkterindeki relaksasyona ikincil olduğu düşünülen dispepsi sık görülen bir diğer yan etkidir. Tedavinin kesilmesine neden olan en sık yan etkiler baş ağrısı, yüzde kızarıklık ve dispepsiye ikincil kusmadır. Yapılan çalışmalarda yan etki görülme sıklığının doza bağımlı olduğu sağlık ve şifa için kutsal kalp merkezi. Myokard enfarktüsü görülme sıklığı plasebo ile karşılaştırılabilir düzeydedir.

Amerikan Kardiyoloji Enstitüsü ve Kalp Sağlığı Birliği şu hasta gruplarında sildenafil kullanımında dikkatli olunmasını önermektedir: 1- Nitrat almayan koroner arter hastaları nitrat kullananlarda kontraendikedir2- Kalp yetmezliği, kan basıncı alt sınırda ve intra vasküler volümü düşük olanlar, 3-Kombine antihipertansif tedavi alanlar.

nöropati hipertansiyon yüksek tansiyon ile burun akıntısı

Görsel Yan Etkiler: Görmede bulanıklık ya da parlaklık ile mavi-yeşil ayrımında güçlük ortaya çıkabilmektedir.

Bu etkiler sildenafil alımını izleyen 2 saatte oluşmakta ve 8 saate dek sürebilmektedir.

SAĞLIK KÖŞESİ

Sildenafil kulanımından sonraki 8 saat içinde trafiğe çıkılmaması uygun olacaktır. Klinik Kullanım Sonrası Gözlemler: Kasım tarihine dek Amerika'da 6 milyon sildenafil reçetesi 50 milyon tab. Bu ölümlerin hiçbirisinin sildenafil kullanımı ile net ilişki kurulamadığı gibi, bu hastaların hepsinde erektil kalp sağlığı eden bir risk etkeni kardiyovasküler hastalık, serebrovasküler hastalık, yüksek kan basıncı, diyabet gibi olduğu saptanmıştır.

Bu Yiyecekler Kalp Damarlarınızı Temizliyor ve Kalp Krizini Önlüyor.

Priapizm riskinin arttığı orak hücreli anemi, lösemi, multiple myelom ve spinal kord hasarı olan hastalara priapizm konusunda bilgi verilmelidir.