Hipertansiyon raporları

Hipertansiyon sınıflandırması 2022 aha

İçerik

  Yeni tedavi kılavuzları, KY'nin tüm bu spektrumunu ele almaktadır.

  Kalp yetersizliğinde SGLT2i kullanımı ile ilgili yeni önerilerde bulunumuştur. Amiloidoz şüphesi olan hastalar için monoklonal hafif zincir analizi yapılmalı ve negatifse, transtiretin amiloidoz varlığını doğrulamak için kemik sintigrafisi yapılmalıdır.

  hipertansiyon sınıflandırması 2022 aha

  Herediter amiloidozu vahşi tipten ayırt etmek için transtiretin amiloidozlu hastalarda genetik test yapılması önerilir. Kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltmak için vahşi tip veya herediter transtiretin amiloidozu olan seçilmiş hastalarda tafamidis önerilir Öneri Sınıfı 1a.

  hipertansiyon sınıflandırması 2022 aha

  Kardiyak amiloidoz ve atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inme riskini azaltmak için antikoagülasyon kullanımı makuldur Öneri Sınıfı 2a. KY'nin belirti ve bulguları nonspesifik olabilir.

  Hipertansiyonu günde hapsız tedavi ediyoruz Hipertansiyon sınıflandırması WHO Kan basıncı düzeylerine göre sınıflandırma; Hedef organ tutulumunaDSÖ Pulmoner Hipertansiyon Sınıflandırması Yeni WHO sınıflandırma sistemi, pulmoner hipertansiyonun mekanizması ve tedaviye beklenen yanıt hakkında daha spesifik olmaya çalışmaktadır.

  İleri evre KY hastalarının bakımın amaçlarına uygunsa KY yönetiminin gözden geçirilmesi ve ileri KY tedavilerine uygunluğun değerlendirilmesi için özelleşmiş KY merkezlerine zamanında sevk edilmesi önerilir. Yaşam tarzı değişikliği, tarama, risk faktörlerinin ve komorbiditelerin yönetiminden oluşan birincil koruma stratejileri, KY için riski olan olgular Evre A veya KY öncesi Evre B olgular için önerilir. KY hastalarında komorbiditelerin yönetimi faydalı olabilir.

  hipertansiyon sınıflandırması 2022 aha

  Yeni kılavuz, kalp yetersizliği ile birlikte anemi, demir eksikliği, hipertansiyon, uyku bozuklukları, tip 2 diyabet, atriyal fibrilasyon, koroner arter hastalığı ve malignitesi olan seçilmiş hastalar için öneriler sunmaktadır.