Pulmoner hipertansiyonda tedavi

Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için. Geleneksel tıp hipertansiyon tedavisinde nasıl

Aycan Fahri Erkan Dirençli hipertansiyon DHher biri maksimal ya da tolere edilebilen maksimal dozda ve gerekli sıklıkta alınmak kaydıyla, biri diüretik olmak üzere üç farklı sınıftan antihipertansif ajanın birlikte kullanımına rağmen kan basıncının hedef değerin üzerinde seyretmesi olarak tanımlanır Kan basıncı hedef değeri, hastanın eğer varsa mevcut kardiyovasküler KV hastalığı, 10 yıllık KV olay riski ve diğer komorbid durumları da göz önünde bulundurularak, güncel bilimsel kılavuz önerileri doğrultusunda belirlenmelidir.

Yalancı direnç; yanlış ölçüm, tedaviye uyumsuzluk, beyaz önlük etkisi vb. DH olgularının çoğunluğunda yalancı direnç söz konusudur. Yalancı direncin tanınması, gereksiz ileri tetkiklerin yapılmasını ve gereksiz ilaçlar yazılmasını önleyebilir 2. Kan Basıncı Ölçüm Tekniği Yalancı direnç denilince ilk akla gelen husus kan basıncı ölçümünün uygun ve doğru teknikle yapılıp yapılmadığıdır.

Kan basıncı ölçümü öncesi uygun ve doğru bir şekilde yapılan ya da yapılmayan hasta Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için, ölçüm yapılan ortamın özellikleri, manşon boyu ve ölçüm tekniği, ölçümlerin doğru ya da hatalı olmasını belirleyen etkenlerdir 4 Kan basıncı ölçümü, ilgili kılavuzlardaki öneriler doğrultusunda, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılmalıdır: Kan basıncı ölçümü, hasta en ez 5 dakika istirahat ettikten sonra, sessiz bir odada yapılmalıdır.

Ölçüm öncesi hastanın kafein, nikotin vb.

Hipertansiyon Nedir? Hipertansiyon Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Hasta ayakları yere basar şekilde, bacaklarını çaprazlamadan, sırtı ve kolu destekleyen bir sandalyede oturuyor olmalıdır. Manşon doğrudan çıplak önkol cildi üzerine ve kalp seviyesinde tatbik edilmeli, kol mutlaka desteklenmelidir. Bir dakika arayla en az 2 ölçüm alınmalıdır. Tedavi Uyumsuzluğu DH olgularında tedaviye uyumsuzluğuna sık rastlanmakta olup, bu durum yalancı direncin önde gelen nedenlerinden biridir 5.

yaşlılıkta yüksek tansiyon yüksek tansiyon vücut ağırlığı

Tedaviye uyumun takip edilmesinde, tabletlerin sayılması, hipertansiyonda yüksek tansiyon alternatif ilaçlar edilmiş bazı ilaç uyumu sorgulama anketleri, kanda ve vücut sıvılarında ilaç metabolitlerinin düzeylerinin ölçümü gibi yöntemler önerilmiş olmakla birlikte, günlük pratikte bu yöntemlerin kullanımı kısıtlıdır.

Hipertansiyonda tedavi uyumsuzluğunun başlıca nedenleri, çoklu ilaç kullanımı, kompleks doz şemaları, kullanılan çok sayıda ilacın yan etkileri ve maliyeti, yetersiz hekim-hasta iletişimi ve hekim ataleti olarak sıralanabilir 7.

Hekim ataleti, hastanın sürekli olarak tedaviye uyumsuzluk gösterdiğinin bilinmesine rağmen hekimin ilaç uyumu konusunda yeterince ısrar etmemesi ve hastayı bu konuda yeterince bilgilendirmemesi olarak tanımlanabilir.

yüksek tansiyon evre 1 evre 2 evre 2 risk yüksek tansiyon 160 80 mm

Sağlık sistemlerinin yoğunluğundan dolayı her bir hastaya ayrılabilen sürenin yetersizliği de hastanın hekim tarafından yeterince bilgilendirilmesinin ve motive edilmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. İlaç uyumunu arttırmada hekimin yapacağı bilgilendirme çok önemlidir.

Patofizyoloji

Öncelikle, suçlayıcı bir tavır takınmaksızın ilaç uyumu sorgulanmalıdır. Hipertansiyonun olası komplikasyonları, hedef organ hasarı, yol açtığı kardiyovasküler morbidite ve mortalite riski ve tedaviyle yeterli kan basıncı kontrolü sağlanması halinde bu risklerin baş ağrısı yüksek tansiyon halk ilaçları ölçüde bertaraf edilebileceği hakkında hastanın anlaşılır ve yapıcı bir dille bilgilendirilmesi de tedaviye uyumu arttırabilir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin seçimi, kombinasyonları, dozu, sırası kişiye göre farklılık gösterir. Hipertansiyon tedavisinde, ilaç tedavisine ek olarak veya tek başına Hipertansiyon belirtilerinden biri ya da birkaçı hissedildiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Her yüz kişinden birinde bulunan çok yüksek kan basıncı malign hipertansiyon adı verilen durumda ise zonklayıcı baş ağrısı, bulantı, kusma, görme bozukluğu, baş dönmesi bazen de böbrek yetersizliği görülebilir geleneksel yöntemlerin kan b asıncını ko ntrol et mede.

Hastanın uygun ve yeterli sıklıkta takibi, tedaviye uyumun ve tedaviye cevabın değerlendirilmesine ve hastanın gereğinde tedaviye uyum konusunda motive edilmesine imkân sağlayabilir, bu takiplerde ihtiyaç duyulursa teletıp teknolojilerinden de faydalanılabilir. Beyaz Önlük Etkisi Beyaz önlük etkisi, DH olgularında ofis ölçümlerinin hedef değerin üzerinde, ofis dışı ölçümlerin ambulatuar monitörizasyon ya da ev kan basıncı takibi ise hedef değerin altında seyretmesi şeklinde kendisini gösterir, ki bu elbette yalancı dirence örnek olarak verilebilecek bir Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için.

Tedaviye uyumsuzluğu olmayan DH olgularında, 24 saatlik ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu veya ev kan basıncı takibi yapılarak beyaz önlük etkisi ekarte edilmelidir 1,2, Kan basıncı ölçümlerinin doğruluğundan ve tedaviye uyumdan eminsek, beyaz önlük etkisini de ekarte edebildiysek, çok büyük bir ihtimalle tedaviye gerçek bir dirençle karşı karşıyayızdır demektir Gerçek DH.

İleri tetkik ve tedaviden fayda görecek olan hasta grubu, gerçek DH olanlardır. Fazla tuz tüketimi, volüm fazlalığına yol açarak tedaviye direnç yaratır; ayrıca sodyumun arter duvarındaki doğrudan etkileri nedeniyle antihipertansif ilaçların etkisini de azaltır. Fazla tuz alımına bağlı tedavi direnci, tuza-duyarlı hipertansiyon olgularında örn. DH olgularının çoğunluğu obezdirler. Obezite; RAS aktivasyonuna, artmış tuz duyarlılığına, sempatik sinir sistemi aktivasyonuna ve vasküler disfonksiyona yol açarak hipertansiyonu tedaviye dirençli hale getirir Alkolün azaltılması veya kesilmesi halinde ilaç tedavisine uyumun da arttığı gözlemlenmiştir.

İlaçlar ve Diğer Maddeler: Çok farklı ilaç sınıfları kan basıncında yükselme ve DHile ilişkilidir, ancak bu etki belirgin bireysel farklılıklar gösterir, çoğu kişide kan basıncında hafif bir yükselmeye yol açan bir ilaç, diğerlerinde ciddi kan basıncı yükselmesine yol açabilir.

Bu ajanlar vazodilatör ve natriüretik prostaglandinlerin PGI2, PGE2 sekresyonunu inhibe etmek yoluyla kan basıncını arttırırlar. NSAİİ grubunun kan basıncını yükseltici etkisi bilhassa yaşlılarda, diyabetik hastalarda ve kronik böbrek hastalığı olanlarda daha belirgindir Hipertansif hastalarda eğer analjezik verilmesi mutlaka gerekli ise, parasetamol, tradamol, vb tercih edilmelidir.

Diğer ajanlardan biri kullanılmak zorundaysa, etkili olan en düşük doz seçilmeli ve gereğinde antihipertansif Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için dozunda da değişikliğe gidilmelidir.

 •  - Что происходит.
 • У него не было сомнений относительно того, что произошло: Стратмор совершил ошибку, обойдя фильтры, и теперь пытался скрыть этот факт глупой версией о диагностике.
 •  Но это значит, что пароль неимоверной длины.
 • Egzersiz kalp sağlığına nasıl yardımcı olur
 • О Боже, пожалуйста.
 •  Да.
 • Somatik hastalık hipertansiyon
 • Бесконечная работа компьютера.

Oral kontraseptifler anjiotensin sentezini arttırarak hipertansiyonu indükler veya tedaviye dirençli hale getirir Oral kontraseptif içeriği de bu bağlamda önemlidir; kombine oral kontraseptifler progestin ve estradiolsadece düşük doz progestin ya da sadece düşük doz estradiol içerenlere göre kan basıncını daha çok yükseltirler Post-menapozal hormon replasman tedavisinde oral kontraseptiflere oranla çok daha düşük doz estradiol kullanılır, bu tedavinin kan basıncını yükseltici etkisi minimal Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için Sempatomimetik ajanlar amfetaminler, psödoefedrin, efedrin dekonjestanların ve bazı zayıflama ilaçlarının içeriğinde bulunabilmektedir; bu ajanlar kan basıncında doz bağımlı yükselmeye yol açarlar ve hipertansiyon tedavisine direnç de oluşturabilirler İmmünosüpresif ajanlardan siklosporin ve takrolimus sistemik ve renal vasokonstriksiyon ve sodyum tutulumuna yol açarak dirençli HT gelişimine katkıda bulunabilirler.

Eritropoetin kullanılan hastaların yaklaşık üçte birinde doz bağımlı, geçici KB yükselmesi görülebildiği gibi 26uzun süreli kullanımı halinde medial hipertrofi ve vasküler remodeling aracılığıyla kalıcı hipertansiyona da yol açabilir Antineoplastik ajanlardan tirozin kinaz inhibitörleri özellikle bu grupta yer alan VEGF inhibitörleri nitrik oksit ve prostoglandin azalmasına yol açarak sistemik vasküler direnci arttırabilir ve hipertansiyonu tedaviye dirençli hale getirebilirler Antidepresanlardan Monoamin Oksidaz MAO inhibitörleri sempatik sinir uçlarında norepinefrinin yarı ömrünü uzatarak kan basıncında ciddi derecede yükselmeye yola açabilir, bu etki tiramin içeren besinler tüketildiğinde çok daha belirgin hale gelir Trisiklik antidepresanlar, venlafaksin, fluoksetin vb.

Glukokortikoidler, su ve tuz tutulumuna yol açarak kan basıncını yükseltirler. Bu etki, mineralokortikoid özelliği baskın olanlarda kortizon, hidrokortizon daha belirgindir. Efedra, gingseng, licorice, meyan kökü gibi bitkisel bileşiklerin tüketimi de kan basıncı kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenle her DH olgusunda hiperaldosteronizm taraması yapılmalıdır Hiperaldosteronizm olasılığını akla getirmek için hipokalemi veya adrenal tümör mevcudiyeti şart değildir.

Adenom yokluğunda da hiperaldosteronizm olabilir, hipokalemi ise hiperaldosteronizmin geç bulgusudur. Aldosteronun kardiyovasküler sistem üzerindeki toksik etkilerinden dolayı, hiperaldosteronizm olgularında inme, miyokard infarktüsü ve atriyal Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için göreceli riskleri, kan basıncının benzer düzeyde seyrettiği esansiyel primer hipertansiyon olgularına kıyasla belirgin artmıştır Gerçek DH olguları, mutlaka hiperaldosteronizm yönünden değerlendirilmelidir.

Bu test için kan örneği sabah saatlerinde, hasta en az 30 dakika oturur pozisyonda bekledikten sonra alınmalıdır. Hipokalemi aldosteron sekresyonunu baskıladığından, eğer varsa hipokalemi testten önce oral potasyum preparatlarıyla düzeltilmelidir.

sağlık defteri kalp krizi kalp evde sağlık A.Ş.

Test sonucunu etkileyebilecek antihipertansif ajanlar en az 2 hafta önceden RAS blokerleri ve MRA grubu bir ay önceden kesilmelidir, bu süre boyunca kan basıncı, test sonucunu etkilemeyen yavaş salınımlı verapamil ile ya da doksazosin gibi alfa-blokerler ile kontrol altında tutulabilir. DH olgularında hipokalemi eşlik ediyorsa adrenal tümöre yönelik ince kesitli abdominal BT önerilir. Ayrıca, adrenal ven kan örneklerinden, aldosteron salgılayan adenomlar lokalize edilebilir.

Uyku Yoksunluğu ve Psödofeokromositoma: Uykusuzluk ve bozulmuş uyku kalitesine eşlik eden hipertansif ataklar ve palpitasyon vb. Gerçek feokromositoma ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir.

 • Facts About Hypertension Cdc.
 • Stres Hipertansiyon Tanısı Nasıl Konulur?
 • Sayı 20 Yaşam tarzının düzenlenmesi hipertansiyon için başlangıç tedavisi olarak kabul edilmektedir.
 • Kyol kalp sağlığı
 • Son Güncelleme: 10 Aralık, Yüksek kan basıncı, veya hipertansiyon, dünyadaki en yaygın kardiyovasküler problemlerden bir tanesidir tanılama.
 • Metotlar: Kyung Hee Üniversitesi Hastanesinde randomizeçift kör ve placebo-kontrollü bir çalışma yürütüldü.
 • Kalp sağlığı ipuçları jüpiter hakkında gerçekler
 • Uygulamaları Yönetmeliği'nde 71 uygulamalar hakkında herhangi bir tanım Dünya üzerinde GETAT; akupunktur, homeopati, ozon tedavisi, oksijen tedavisi, mezoterapi, masaj, hipnoz, ayurveda, aromaterapi, yoga, kriyoterapi, meditasyon Hipertansif hastaların sadece ½sine tanı konabilmektedir.

Bozulmuş uyku kalitesi sempatik sinir sistemi ve RAS aktivasyonu üzerinden hipertansiyonu Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için ya da dirençli hale getirir Kalp hızının kan basıncı ile orantısız olarak yüksek seyretmesi sempatik Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için nedeniyle DH olgusunda altta yatan OUA açısından bir klinik ipucu olabilir OUA çoğunlukla obezite ile ilişkilidir ve viseral dokudan aldosteron sekresyonu artmıştır.

OUA ciddiyeti hemorajik hipertansiyon pozitif korelasyon gösteren aldosteron yüksekliği vardır ve bu durum hem üst solunum yolu ödemine ve dolayısıyla obstrüksiyonuna katkıda bulunur hem de kan basıncını yükseltir Ayrıca, hipoksemiye bağlı sürekli sempatik sistem aktivasyonu olur; bu Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için kalp debisi ve periferik direnç artar ve kan basıncı yükselir.

OUA semptomları gündüz uyuklama, kaba horlama, tanıklı apne vs. Sodyum fazlalığı volüm ekspansiyonuna yol açmakla kalmaz, sodyumun arter duvarına doğrudan etki ederek arteriyoskleroz gelişimini hızlandırdığı ve antihipertansif ilaçlara yanıtı küntleştirdiği de bilinmektedir. Toplumlar yaşlandıkça yaş ortalaması arttıkçaKBH prevalansının, dolayısıyla DH prevalansının artacağı öngörülmektedir.

Proteinürideki artış da DH gelişimini belirlemektedir. KBH olgularında DH gelişmesi, olumsuz kardiyovasküler olayların ve son dönem böbrek yetmezliğinin görülme sıklığını arttırır. DH olgularında Cockroft-Gault veya MDRD formüllerinden biriyle glomerüler filtrasyon hızı GFR hesaplanmalıdır, özellikle yaşlı hastalarda serum kreatinin düzeyinin yanıltıcı olabileceği unutulmamalıdır.

Yaşlılarda, çoklu ateroskleroz risk faktörü olanlarda ve aterosklerotik hastalığı olan hipertansiflerde aterosklerotik renal arter stenozu olasılığı daha yüksektir.

Ayrıca, hipertansif akut pulmoner ödemi flaş akciğer ödemi olanlarda da aterosklerotik darlık daha sıktır. Gençlerde ve kadınlarda ise FMD göreceli olarak daha sık görülür. Tanıda öncelikle renal arter Doppler önerilir, Doppler bulguları renal arter stenozunu destekliyorsa BT anjiografi veya MR anjiografi ile tanı kesinleştirilebilir.

Özellikle DH olgularında sekonder hipertansiyon nedeni olarak tanınması önemlidir, çünkü tümör malign olabilir. En iyi tarama testi, plazma serbest metanefrin ve normetanefrin düzeyidir. Yirmi dört saatlik idrarda vanilmandelik asit VMA veya metanefrin düzeyleri de güvenilir tarama testleridir.

HT Bülteni - Dirençli Hipertansiyon Nedenleri Ve Ayırıcı Tanısı (Dr. Aycan Fahri Erkan)

Cushing Sendromu: Gerçek DH için oldukça nadir bir nedendir, yakın tarihli bir çalışmada teyit edilmiş gerçek DH olan hasta Cushing sendromu açısından sistematik bir şekilde taranmış ve hiç birinde manifest Cushing sendromuna rastlanmamıştır Kortizol ile mineralokortikoid reseptörlerin aşırı uyarılmasıyla kan basıncı artar.

Ayrıca, Cushing sendromuna sıklıkla eşlik eden obezite, UAS ve insülin direnci de bu artışa katkıda bulunurlar. Esansiyel hipertansiyona kıyasla, Cushing sendromu zemininde gelişen hipertansiyonda hedef organ hasarı daha ciddi ve kardiyovasküler risk daha yüksektir.

A Hipertansiyonun yüzde oranında altında yatan bir neden olmadığını belirten Güneş, "Bu, 'üşüttüm antibiyotik aldım geçti' denebilecek bir durum değildir. Hafif durumlarda tuzdan fakir diyet, fiziksel egzersiz ile kontrol alınabilir, ilaç tedavisi başlandığında da ömür boyu tedavi gerekir. Tuzlu yemek, ilacı düzenli kullanmama, fiziksel veya ruhsal stres durumları, çeşitli tansiyonu etkileyebilecek ilaçların kullanımı vs.

Bunun nedeni, diyabet, obezite, metabolik sendrom, UAS ve dislipideminin Cushing sendromu zemininde gelişen hipertansiyona sıklıkla eşlik etmesidir. Sabah açlık kortizolü Cushing sendromu için uygun bir tarama testidir. Tarama testi sonucuna göre gerekli görülürse, tanıyı kesinleştirmek için 24 saatlik idrarda kortizol düzeyi ve deksametazon süpresyon testi istenebilir. Aort Koarktasyonu: Özellikle genç yaşlarda gerçek DH ile karşılaşılırsa akla gelmelidir.

Opere aort koarktasyonu olanlarda da hipertansiyonun sebat edebileceği ve bu bireylerde kardiyovasküler olay riskinin yüksek olduğu hatırda tutulmalıdır Bu nedenle öncelikle kan basıncı ölçüm tekniği sorgulanmalı, ölçümlerin kuralına uygun ve doğru teknikle yapıldığından emin olunmalıdır.

Beyaz önlük etkisini ekarte etmek için ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu, ev kan basıncı takibi ya da otomatize ofis ölçümü gibi tekniklerden gereğinde faydalanılmalıdır. Yaşam tarzı değişikliklerinin hasta tarafından yeterince benimsenerek uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilmeli ve tedaviye uyum sorgulanmalıdır.

Tedaviye uyumun suçlayıcı değil, anlayışlı ve yapıcı bir dille yapılması önerilmektedir. Kan basıncı ölçümü tekniğinden eminsek, beyaz önlük etkisini ekarte edebildiysek ve hastanın yaşam tarzı değişikliklerine ve ilaç tedavisine uyumundan yana bir şüphemiz yoksa, gerçek DH olgusuyla Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için karşıyayız demektir.

Gerçek DH olgularında anamnez ve muayenede, sekonder hipertansiyon için ipuçları araştırılmalıdır; örneğin bir abdominal üfürüm renal arter stenozuna, bufalo hörgücü, aydede yüzü, mor strialar vb. DH olgularında hedef organ hasarının varlığı da mutlaka araştırılmalıdır retinopati Hipertansiyonun geleneksel tedavisi için fundoskopi, sol ventrikül hipertrofisi açısından EKG ve ekokardiyografi, hipertansif nefropati açısından kreatinin klirensi ve proteinüri, ateroskleroz ve vasküler hasar açısından karotis Doppler, vb.

Önemli derecede hedef organ hasarının varlığı gerçek DH tanısını destekler. Sekonder hipertansiyon etyolojilerine yönelik olarak yukarıda ilgili bölümlerde detaylı olarak anlatılan ileri tetkikler sadece gerçek DH olgularında yapılmalıdır.

Pulmoner hipertansiyonda tedavi Pulmoner hipertansiyonda tedavi Kesin bir çözüm bulmak ümidiyle araştırmacıların tedaviler geliştirmeyi sürdürmelerine rağmen, hali hazırda pirimer pulmoner hipertansiyonun kesin bir tedavisi yoktur.

Resistant hypertension: diagnosis, evaluation, and treatment: a scientific statement from the American Heart Association Professional Education Committee of the Council for High Blood Pressure Research.

Circulation ; 25 :e Prevalence of pseudoresistant hypertension due to inaccurate blood pressure measurement. J Am Soc Hypertens. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals, part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. Non-adherence to antihypertensive medication is very common among resistant hypertensives: results of a directly observed therapy clinic.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİ - (Sağlıklı Yüksek Tansiyon Diyeti!) / 5 Dakikada Sağlık

J Hum Hypertens. What factors contribute to the inadequate control of elevated blood pressure? J Clin Hypertens Greenwich.

Factors associated with antihypertensive medication non-adherence: a systematic review. Medication adherence and resistant hypertension.

Adherence to medication. N Engl J Med ; 5 Park J, Campese V. Clinical characteristics of resistant hypertension: the importance of compliance and the role of diagnostic evaluation in delineating pathogenesis. J Clin Hypertens Greenwich ;9 1 Suppl 1 Is resistant hypertension really resistant? Am J Hypertens ;14 12 Ambulatory blood pressure and year risk of cardiovascular and noncardiovascular mortality: the Ohasama study.

4 Replies to “Hipertansiyon tedavisi için geleneksel yöntemler”

Hypertension ;45 2 Obesity-related hypertension: pathogenesis, cardiovascular risk, and treatment: a position paper of The Obesity Society and the American Society of Hypertension. Alcohol-induced hypertension: mechanism and prevention.

World J Cardiol. Do nonsteroidal anti-inflammatory drugs affect blood pressure?

d riboz kalp sağlığı yüksek tansiyon tedavisi adrenalin

A meta-analysis. Ann Intern Med ; 4 Ibuprofen interferes with the efficacy of antihypertensive drugs: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of ibuprofen compared with acetaminophen.

Ann Intern Med. Assessing the effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs on antihypertensive drug therapy using post-marketing surveillance database. J Epidemiol. White WB. Cardiovascular effects of the cyclooxygenase inhibitors. Eur Heart J. Oral contraceptives, hormones replacement therapy, and hypertension. Lip G, Hall J, eds. In: Comprehensive Hypertension.

Geleneksel tıp hipertansiyon tedavisinde nasıl

Effects of a new hormone therapy, drospirenone and beta-estradiol, in postmenopausal women with hypertension. Cyclosporine, blood pressure and atherosclerosis. Cardiol Rev. Recombinant human erythropoietin in anemic patients with end-stage renal disease: results of a phase III multicenter clinical trial. Vaziri ND. Mechanism of erythropoietin-induced hypertension. Am J Kidney Dis.

Sica DA. Angiogenesis inhibitors and hypertension: an emerging issue. J Clin Oncol. J Clin Psychiatry.