ilgili öğeler

Kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık. HEDEF KALP ATIŞ HIZI -Kalp Atışı Hesaplama- VITABIOTICS

Üye Dr. Artmış KHD, otonom kontrol mekanizmasının ve kardiyovasküler sistemin sağlıklı işlediğini yansıtır. Azalan KHD, nispeten yüksek sempatik aktivasyonu, OSS'nin düzensizliğini yüksek kolesterol yüksek tansiyon kardiyovasküler sistemin yetersiz adaptasyonunu gösterir.

Aynı zamanda kronik stresin, enerji rezervlerinin tükenmesinin ve otonomik dengesizliğin bir işaretidir.

Aşağıdaki Resimde 38 yaşındaki bir kişinin akşam saatlerinde yaptığı sporun kendisini ne denli zorladığı kırmızı oklaryaşam enerjisinin ne denli düştüğü ve hatta gece uykusunun da bu nedenle bozulduğu kalitesinin düştüğü saptanmıştır yuvarlak içinde. Bu Grafikler Autonom Health Portal'inde yapılmıştır. Neurology Clinic Some neurologists receive subspecialty training focusing on a particular area of the fields, these training programs are called fellowships, and are one to two years. Read More Cardiology Clinic All cardiologists study the disorders of the heart, but the study of adult and child heart disorders are trained to take care of small children and adult heart disease. Read More Pathology Clinic Pathology is the study of disease, it is the bridge between science and medicine.

Bu nedenle KHD, enfarktüs sonrası hastalarda ani ölüm, kardiyovasküler olaylar veya takipteki ölüm riskinin değerlendirilmesine yardımcı invazif olmayan bir belirteç olarak kullanılır. Düzenli fiziksel aktivite, kardiyovasküler hastalıktan erken ölüm riskini azaltır ve OSS'nin işlevsel durumunu olumlu etkiler. Özellikle aerobik antrenman, kardiyovasküler hastalık risklerini azaltmak ve parasempatik aktiviteyi artırmak için optimal bir egzersiz metodu olarak tanımlanmıştır.

Özellikle kombine, multimodal antrenman programları ve koordinatif antrenmanın KHD üzerindeki etkileri konusunda fikir birliği yoktur.

Apple Watch'ta kalp atış hızı değişkenliği (HRV) nedir ve neden önemlidir?

Literatürdeki KHD değerlendirmesindeki örneklem özellikleri, antrenman türleri ve süre, sıklık veya yoğunluk gibi parametrelerdeki farklılıklar ve KHD değerlendirmesindeki metodolojik farklılıklar, sağlıklı insanlarda KHD üzerindeki etkilerin açıklanmasını zorlaştırmaktadır.

Amaç Sağlıklı yetişkinlerde farklı antrenman tiplerinin KHD üzerindeki etkilerine ilişkin kapsamlı bir araştırma gereklidir. Bu derlemenin amacı, yaşları arasındaki KHD ile ilgili hastalıkları olmayan sağlıklı yetişkinlerde farklı antrenman tiplerinin KHD üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaların güncel bir analizini sağlamaktır.

Aslında 44 olan üst yaş sınırı ile ilgili olarak, örneklemin yaş ortalamasının dikkate alınması gerekir.

Apple Watch ile kalp atış hızınızı izleme

Yaş aralığı, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine ilişkin literatürde yeterince temsil edilmediğinden genç ve erken orta yaşlı yetişkinlere odaklanmak üzere seçilmiştir. KHD ile ilgili farklı antrenman tipleri araştırmalarında, beş antrenman tipi tanımlanmıştır: dayanıklılık aerobikdirenç, yüksek yoğunluklu, koordinatif ve en az iki tür egzersiz tipinden oluşan çoklu antrenman programları. Bu derlemede, farklı fiziksel antrenman türlerinin genç ve orta yaşlı sağlıklı kişilerde istirahat KHD ve kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkilerine ve risk faktörlerine ör.

Toparlanma, VO2 max ve VO2 pik etkisi araştırılmıştır.

kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık

Yöntem ve Bulgular İlk aramada literatürde 5. Mükerrer çalışmalar çıkarıldıktan sonra 3.

HEDEF KALP ATIŞ HIZI

Kalan 96 çalışmadan 26 tanesi analize dahil edilmiş. On iki çalışmada bir dayanıklılık antrenmanı üç tanesi yüksek yoğunluklu seanslar dahilaltı çalışma direnç antrenmanı, dört çalışma koordineli antrenman, iki çalışma yüksek yoğunluklu antrenman ve iki çalışmada çoklu antrenman metodu incelenmiştir.

Genel olarak, sonuçlar tüm egzersiz tipleri için doğrusal ve doğrusal olmayan KHD parametrelerinde, kardiyovasküler sağlık ve risk faktörlerinde bir iyileşme göstermiştir. Ancak, bu meta-analizin değerlendirmesi bazı metodolojik ve raporlama eksiklikleri ortaya çıkarmıştır.

Nabız Kaç Olmalı?

Yani birçok çalışmanın metodolojik olarak kalitesi düşüktür. Sonuç ve Tartışma Bu derleme, genç ve orta yaşlı yetişkinlerde KHD ve sağlık parametrelerini örneğin, kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık basıncını düşürme veya VO2 max'ı artırma iyileştirmeye yönelik farklı fiziksel antrenman tiplerinin potansiyelini vurgulamaktadır.

kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık

Aerobik antrenman, otonomik işlevleri geliştirmek için en yaygın yöntem olmasına rağmen direnç ve yüksek yoğunluklu egzersizler de otonomik işlevi de iyileştirir. Yeterli egzersiz sıklığı ve yoğunluğu ile koordineli eğitim bile KHD'yi artırabilir. Yaşlılarda daha yüksek yoğunluklu antrenmanların neden olduğu daha yüksek kardiyovasküler risk nedeniyle, yaşlılara yönelik antrenmanlar yoğunluktan ziyade egzersiz sıklığına odaklanmalıdır.

Kalp Hızı Duyguları Etkiler mi?

Ancak, bu analizin sonuçlarına dayanarak, sağlıklı, genç insanlar için daha yüksek yoğunlukta egzersizler önerilmektedir. Metodolojik kalitedeki büyük çeşitlilik, olası karıştırıcı faktörleri en aza indirmek ve çalışmalar arasındaki karşılaştırılabilirliği artırmak için kritik bir faktör olarak kalite standartlarına bağlı kalma gerekliliğini açıktır.

Çözüm Öngörüldüğü gibi, bu derleme, dinlenme sırasında farklı KHD parametrelerinde bir artışla gösterildiği gibi, genç ve erken orta yaşlı sağlıklı yetişkinlerde farklı egzersiz tiplerininotonomik fonksiyon üzerindeki olumlu etkinliğini göstermiştir.

kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık

Artan KHD'ye ek olarak, seçilen kardiyovasküler ve sağlık risk faktörleri barorefleks duyarlılığı, vücut yağı, vücut kütlesi, vücut kitle indeksi, kan basıncı, kalp atış hızı iyileşmesi ve VO 2 max ve tepe noktası da iyileşmektedir. Otonom fonksiyonun adaptasyonunda çeşitli fizyolojik mekanizmalar rol oynar.

kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık

Aerobik antrenmanın plazma noradrenalin konsantrasyonunu düşürerek kalp hızı üzerindeki sempatik etkinin azalmasına neden olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca, anjiyotensin II ekspresyonunun baskılanması, kalp hızı üzerindeki parasempatik etkinin artmasına yol açar.

kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık

Ek yüksek yoğunluklu seanslar, nitrik oksit sentezini destekler ve karotid arterin daha fazla gerilebilirliğini indükler, bu da barorefleks fonksiyonel kapasitesini geliştirir. Son olarak, azalmış plazma norepinefrin kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık yanı sıra azalmış metabolit konsantrasyonu amonyak ve üre gibi ve proinflamatuarsiokinler TNF-alfa ve interlökin 2 gibi ile sempatik tonusun azalması, KHD için olası mekanizmalar olarak önerilmektedir.

kalp atış hızı değişkenliği ve sağlık

Antrenman yoğunluğunun ve sıklığının KHD ve sağlık parametreleri üzerindeki nicel etkisini bir meta-analiz yaparak değerlendirilmemiş olsa da, bu analizin sonuçlarıKHD'ni iyileştirmek için daha yüksek yoğunluk ve sıklıkta antrenmanlar önermektedir.