Please wait while your request is being verified...

Kalp önemlidir evde sağlık bakımı. Evde Sağlık Hizmetleri - Kolan British Hospital

Evde bakım kavramının kullanıldığı durumlarda ise içerik ve uygulama bakımından yetersizlikler vardır. Günümüzde yalnızca evde bakım adıyla sunulan bazı özel hemşirelik hizmetleri ve evde bakım personeli yetiştirme amaçlı olduğu belirtilen bazı kurs programları gündeme gelmiştir.

Bu olumsuzluk nedeniyle evde bakımı ilgilendiren konularda elimizde yeterli ve doğru veriler olmasa da, varolan bilgilerin yorumlanması ile bu etkenlere ilişkin genel bir fikir edinilebilir. Demografik Eğilimler ve Sağlık Sorunları: Tedavi olanaklarının eskiye göre artması hastalıklara bağlı ölümlerde göreceli bir azalmaya; doğuştan beklenen yaşam süresinin uzamasına yani nüfusun yaşlanmasına ancak buna koşut olarak kronik ve dejeneratif hastalıkların artmasına, önlenebilir hastalıklara bağlı ölümlerde göreceli bir azalmaya yol açmaktadır.

yüksek tansiyon 1 derece hafif

Yılık beklenen kanser olgu sayısı doksan-yüz bin arasında olup, her yıl kanser nedeniyle ölüm sayısının kırk-elli bin olduğu tahmin edilmektedir. Ciddi psikolojik rahatsızlığı olanlardan saptanabilenlerin sayısı Ayrıca toplumumuzda özürlü bireylerin sayısında da bir artış gözlenmektedir.

Her yıl Bu grupların tedavi ve bakımları, büyük miktarlarda harcamaları gerektirmektedir. Bunların yanı sıra, endüstrileşme süresince coğrafik hareketliliğin artması, kentleşme ve dolayısıyla aile yapılarının değişmesi, geniş ailelerin giderek çekirdek aileye dönüşmesi ve kadınların giderek daha fazla çalışma yaşamına girmesi gibi nedenlerden dolayı aile içinde bakım verici roldeki kişilerin azalması söz konusudur.

Bu da yaşlı ve özellikle kronik hastalığı olan bireylerin bakımında aile dışı insan gücü ve teknoloji kullanımını zorunlu kılmaktadır. Sunulan Sağlık Hizmetleri: Ülkemizde sağlık hizmetlerinde tedavi ve bakımın sürekliliği, aşağıdaki faktörler nedeniyle kesintiye uğramaktadır. Ancak aradan geçen otuz yılı aşkın süre içinde bu sistem işlerliğe kavuşturulmamıştır.

Evde Bakım Birimi

Dolayısıyla, birinci basamak sağlık kurumları hastanelere başvuruları ve taburculuk sonrası hasta bakım hizmetlerini kontrol edememektedir. Diğer kurumlar tarafından da izlenmeyen bu grup, kendi başının çaresine bakmaya terk edilmekte, buna bağlı yeniden hastaneye yatışlarda artma görülebilmektedir.

Geliştirilecek bir evde bakım sistemi, sevk sisteminin işlerliğe kavuşturulması için bir yol olabilir.

yüksek tansiyon tedavi edilmelidir

Dolayısıyla birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan kalite ve verimlilik sorunları ihale olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti üretme işlevi yüklenen hastanelere yansımaktadır. Yaklaşık kişiye bir hasta yatagı düşmektedir. Üstelik bu yatak kapasitesinin önemli bir bölümü de verimli ve iyi bir planlama ile kullanılmamaktadır. Bu yetersizlik hastanede yatarak tedavi gereksinimi olanların bu olanaktan yararlanma olasılığının azalmasına yol açmakta ve giderek erken taburculuk zorunluluğunu doğurmaktadır.

yüksek tansiyon yulaf tedavisi

Bu arada, hastanede yatma gereksinimi olmayan ancak tanı koyma sürecinin kesintisiz sonuçlandırılması amacıyla hastaların tanı işlemleri sırasında da hastanede yatırılma zorunluluğu, yatak kapasitesinin daha da azalmasına yol açmaktadır. Ancak diğer ülkelerde yapılan yararmaliyet çalışmalarının sonuçlarına göre, bu girişimlerin evde bakım olanaklarının güçlendirilmesi ile karşılaştırıldığında, maliyeti çok arttırdıgı belirtilmektedir. Oysa daha ekonomik ve gerçekçi çözüm, varolanın etkin ve verimli sağlanması ile evde bakım hizmetlerinin bir an önce güçlendirilmesidir.

Evde Bakım

Bu doğrultuda birinci basamak ve ikinci basamağın işbirliği ve eşgüdüm olanaklarından yoksun olduğu gözlenmektedir. Bu durum hastada; hastanede yatış ile ilgili birçok fiziksel hastane enfeksiyonları riski gibipsikolojik ve sosyal sorunların eklenmesine neden olabilmekte, uzun süreli hastane bakımı, aile bütçesine olduğu kadar ülke ekonomisine de yük getirebilmektedir. Nitekim evde bakım gerektiren bireylerin bu süreç içinde sağlık durumlarını tehdit eden, ciddi bir komplikasyon ya da tehlike belirtisi sayılabilecek değişiklikler yaşamaları kaçınılmazdır.

Bu yardımla tedavi süreci hızlanacak, gereksiz hastaneye yatışlar ve aile üyelerinin tükenmişlik yaşamaları önlenebilecektir. Gerek akut, gerekse kronik hastalıklı bireylerin bakımı, evde bakım sistemi olmadığı için aile bireylerine yüklenmektedir. Bu durum hasta için evde bakıcı probleminin yanısıra, aile üyelerinde zamanla tükenmişlik sendromuna yol açabilmektedir.

tuzun hipertansif etkisi

Ayrıca, gelişen tıbbi teknoloji, diyabetle kan şekeri izlemi, ayaktan periton diyalizi gibi tedavilerin evde uygulanmasını mümkün kılmakta ve ülkemizde de bu tür uygulamalar yaygınlık kazanmaktadır.

Bu kalp önemlidir evde sağlık bakımı istendik şekilde gerçekleştirilmesi de, çogunlukla evde profesyonel sağlık ekibi desteğini gerekli kılmaktadır.

Son 10—15 yıllık sürede gerçekleştirilen çok sayıda arastırma bulguları, toplumumuzda evde sağlık bakımı hizmetlerine olan gereksinimi açıkça yansıtmaktadır. Mevcut yasalar içinde bu gereksinimlere cevap verecek düzenlemeler olmadığı gibi, var olanların uygulanmasında da sevk zincirinin işlememesi gibi aksaklıklar gözlenmektedir.

diyet yüksek tansiyon ve obezite menüsü

Ancak, bu şirketlerin hizmetlerinin finansmanı, mevcut resmi sigorta sistemi içinde yer almadığı için, toplumun çoğunluğu bu hizmetlerden yararlanamamaktadır. Özel sigorta şirketlerinden evde bakım poliçesi olan bireyler, yine özel evde bakım kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

Ancak, finansman süresi genellikle iki ay ile sınırlı kalmaktadır.

portal hipertansiyon tedavi kılavuzları pdf

Özel evde bakım kuruluşlarının hizmetleri, çoğunlukla hemşirelik hizmetleriyle sınırlı kalmakta olup, son bir kaç yıldır multidisipliner ekibi olan evde bakım kuruluşları kurulması yönündeki çabalar gözlenmektedir. Birinci basamak, envanter ve anket çalışmalarından oluşmakta ve bu aşamada evde sağlık hizmeti gerektiren hastalar belirlenmektedir.

Bakıma ihtiyaç duyan kişilerin belirlenmesinde kişinin sosyal güvencesinin olmaması, evde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyması ve fakir olması dışında herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. Bu belirlemeler, alanında eğitimli sosyal çalışmacılar tarafindan gerçekleştirilmektedir.

İkinci basamak, doktor değerlendirmesinden hizmetlerinden oluşmaktadır.

Hastanın ayrıntılı muayenesi yapılıp uygun tedavisi düzenlenip uygun bakım planı uygulnamaya başlar. Üçüncü basamak hizmetleri ise, özel terapi fizyoterapi, konuşma terapisihemşirelik hizmetleri, hastabakıcılık hizmetleri olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Please wait while your request is being verified...

Bu basamağı takiben gerekli görülen hastalara hastane desteği, tıbbi araç gereç temini gibi konularda kalp önemlidir evde sağlık bakımı yardımcı olunmaktadır. Olumlu ve olumsuz yönlerinin önceden bilinmesi, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve olumlu yönlerini geliştirmek açısından önemlidir. Hastaların kısa ve uzun sürede hastanede kalış maliyetleri, evde bakım maliyetlerine göre çok daha yüksektir.

Evde bakım hizmetleri, kalp önemlidir evde sağlık bakımı hastalıklarda bireyin kendine bakım aktivitelerini üstlenmesini, kısa sürede bağımsız duruma gelmesini destekleyerek ileride evde bakım hizmeti almaya bile gereksinim duymayacak bir düzeye ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Hastanelerde kalış hasta için her zaman bir enfeksiyon riskidir.

Evde Sağlık & Check - Up

Evde bakımda enfeksiyona yakalanma şansı daha azalır. Evde bakım hizmetlerinde uygulanan bu tür tedavi yöntemlerinde enfeksiyon riski çok daha azalmaktadır. Evde verilecek damar içi tedaviler hastanelere oranla daha az enfeksiyon gösterdiklerinden güvenli bir şekilde uygulanabilirler.

Evde bakım bireyin bakım sorumluluğunu aile bireylerinin üstünden alarak, iş ve sosyal yasantılarını kısıtlamalarını ve tükenmişlik yaşamalarını engeller.

Yüksek teknoloji, kullanım kolaylıklı ve emniyetli aletler evde verilen hizmetlerin çok çesitlenmesine neden olmuştur. Bu tür ileri teknoloji grubuna giren hizmetler içinde solunum cihazlarının kullanımı, damar veya barsak içi tedavi ve diyaliz gelmektedir.

Bu teknoloji sayesinde hastaların eve daha erken giderek tedavilerinin devamı sağlanır. Bireylerin kendi ortamlarında bakım almalarının haysiyet sağlık kalp değerlendirme testi sürecini hızlandırdığına ilişkin kanıtlar vardır. Uygun hasta ve hastalık seçimiyle bu yararlar artırıldığı gibi hastaların yakın takibi, tedavi sonuçlarının kontrolü ve zamanında müdahalelerle de evde bakım hizmetlerinin yararları artırılabilir.

Hastayı ve aileyi olumsuz etkileyen durumlar: 1 Profesyonel sağlık personeli olarak yetişmemiş aile üyeleri için hastayı giydirme, banyo yaptırma, kaldırma, ilaç verme gibi yapılması gereken günlük faaliyetleri zor gelebilir ve bu durum aile fertleri üzerinde artan bir baskıya neden olabilir.