Grip (Influenza)

Kalp sağlığı tanı testleri, Kalp Krizi Habersiz De Gelebilir!

kalp sağlığı tanı testleri

Diğer paket içerikleri ise şu şekildedir; 40 yaş altı check-up programlarında kardiyolojik incelemeler; ekokardiyografi EKO Doppler ve EKG tetkikleri ile yapılmaktadır. Yönetici erkek check-up programında akciğer grafisi yerine toraks tomografisi bulunmakta ve koroner kalsiyum skorlaması ile birlikte yapılmaktadır.

Ayrıca karotis doppler incelemesi bu paket içeriğinde bulunmaktadır.

Exclusive check-up paketinde temel tetkiklere ilave olarak kronik enfeksiyon tarama testleri, toraks tomografisi, koroner BT anjiyografi, karotis doppler ultrasonu mevcuttur. Geriatri 65 yaş üstü check-up programlarında ilave olarak kemik yoğunluğuna da bakılmaktadır. Check-up paketlerinde seçenekler nelerdir? Check-up programlarında içerik belirlenirken, yaş ve cinsiyet temel alınmaktadır.

Kişinin genetik risk faktörleri ya da madde kullanımı öyküsü varsa yönetici veya exclusive check-up programları önerilmektedir, bu programlar olası kardiyolojik veya diğer kronik hastalıklar için risk faktörlerini araştırmaya yönelik olarak daha geniş kapsamda hazırlanmıştır.

kalp sağlığı tanı testleri

Yaş grubundan bağımsız olarak check-up paketlerine ilave olarak alınması mümkün olan check-up panelleri mevcuttur. Bunlar; kalp hastalıkları tarama paneli, kanser tarama paneli, alerji ve besin intoleransı paneli, enfeksiyon hastalıkları tarama paneli, tütün ürünleri kullananlar için tarama paneli, kemik sağlığı paneli, uyku sağlığı paneli, bellek paneli, anti-aging ve bağışıklık kalp sağlığı tanı testleri değerlendirme paneli, romatizmal hastalıklar tarama paneli vb.

Check-up paketi seçimine kim karar vermelidir? Check-up içerikleri ayrıntılı olarak hastaların bu seçimlerini kolaylaştıracak şekilde sunulmaktadır.

KARDİYOLOJİ ÜNİTESİ | Rana Beşe Sağlık Polikliniği

Kişiler, yaş, mevcut kronik hastalıkları, genetik ve yaşam tarzına bağlı risk faktörleri doğrultusunda kendileri için uygun check-up paketlerini her zaman seçebilirler. İdeal olanı, check-up paketinin içeriğini check-up hekimi ile yapılan ilk görüşmede, beklenti ve endişeler konuşulduktan sonra hasta ile check-up hekiminin birlikte belirlemesidir.

O zaman daha düşük maliyet ile daha etkin bir sağlık taraması mümkün olur. Check-up sonuçlarını kim değerlendirir? Check-up multidisipliner bir prosedür olup, çeşitli branşlardan bir çok hekimin görüşü ile birlikte laboratuvar, radyolojik, mikrobiyolojik ve nükleer tıp tetkiklerinden oluşan büyük bir bilgi birikiminin analiz edilmesi, yorumlanması ve ileriye yönelik takiplerin planlamasını gerektirir.

Tüm bu verilerin hastanın anlayabileceği bir dille açıklanması ve takiplerin yapılması çok önemlidir. Genellikle dâhiliye uzmanları check-up merkezlerinde görev yapmaktadır.

Kalp Krizi Habersiz De Gelebilir!

Check-up hekimi orkestra şefi gibidir. Tüm verilerin derlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi, soruları varsa bunların yanıtlanması, diğer branş hekimleri ile koordinasyon ve takiplerin planlanmasından sorumludur. Bu, olası problemlerin gözden kaçması, yanlış anlaşılmalar ve yönlendirmelerin önüne geçer.

Check-up yaptırmaya ne zaman başlamak lazım?

Kalp Krizi Habersiz De Gelebilir! | Hizmet Hastanesi

Check-up yaptırmanın yaşı yoktur. Sağlıklı çocuk check-up programları çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından belirlenmekte ve takip edilmektedir. Erişkin yaş grubunda 18 yaşından itibaren uygun check-up programları uygulanabilmektedir. Ne sıklıkla check-up yapılmalıdır?

  • Paylaş: Çocuklarda Doğuştan Kalp Hastalıkları Bazı çocuklarda genetik veya çevresel faktörler nedeniyle doğuştan kalp hastalıkları görülebiliyor.
  • 38 hafta gebelik toksemisi
  • Bir hastalık olarak yüksek tansiyon

Birçok hastalık ya da risk faktörü düzenli takipler sonunda erkenden teşhis edilebilmekte ve tedavi edilmektedir. Bu konuda hastanın uyumu çok önemlidir. Kişi kalp sağlığı tanı testleri takiplerin öneminin kalp sağlığı tanı testleri olmalı ve belirlenen periyodlar ile istenilen tetkikleri yaptırmak için zaman ayırmalıdır. Check-up da kalp hastalıklarını araştırmaya yönelik ne gibi tetkikler yapılmaktadır? Bu konuda kardiyoloji uzmanları ile check-up hekimleri sıkı bir iş birliği içindedirler.

Eğer ailevi risk faktörleri mevcutsa, uzun süre tütün mamulleri kullanımı varsa veya temel tetkiklerde bir problem tespit edildi ise eforlu EKG, koroner kalsiyum skorlaması, hatta bazı durumlarda koroner BT anjiyografi bile istenebilmektedir. Tüm bunlara kardiyoloji uzmanı karar vermektedir.

Burada amaç, koroner kalp damarları içinde damar tıkanıklığı ve kalp krizine zemin hazırlayan plak varlığı ve hipertansiyon metafiziği varsa bu plağın neden olduğu darlık derecesinin ortaya konulmasıdır.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi - Sağlık Rehberi

Aterosklerotik plak denilen bu yağlı maddelerin ve kolesterol artıklarının damar duvarında birikmesi kalp krizine zemin hazırlamaktadır. Eğer kişiler belirtilen kardiyak risk faktörlerine sahipse veya temel tetkiklerde bir sorun mevcutsa kişi koroner kalsiyum skorlaması veya koroner BT anjiyografi tetkiklerini içeren check-up paketlerine yönlendirilmektedir.

Karotis arterleri, kalpten gelen oksijence zengin kanı beyne ileten ve boynun her iki yanında bulunan ve şah damarı olarak bilinen atardamarlardır. Karotis damarında, aynı koroner damarlarda olduğu gibi, aterosklerotik plak varlığı damar tıkanıklığı yapabilir, beyne pıhtı gitmesine zemin hazırlayabilir ve sonuçta felç riskinde artışa neden olabilir.

Aterosklerotik kalp ve damar hastalıkları dışında, check-up esnasında; kalp kapak hastalıkları, hipertansiyon ve kalp ritim bozuklukları da tespit edilebilmekte ve tedavi edilmektedir.

kalp sağlığı tanı testleri

Bu bağlamda check-up testlerine ekstra olarak 24 saatlik kalp ritim ve tansiyon holteri kullanılmaktadır. Alt ve üst ekstremite doppler tetkikleri vücudun üst kısımlarındaki veya bacaklarındaki damarların durumunu araştırmak için yapılan bir tür damar ultrasonu rutin check-up paketlerinde bulunmaz, varis ya da damar yetmezliği bulguları olan kişiler kalp-damar cerrahisine yönlendirilir ve bu tetkikler gerekli ise check-up tetkiklerine ekstra olarak eklenir.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının check-up prosedüründe yeri nedir? Yaşı ne olursa olsun tüm bayanların check-up paketlerinde kadın hastalıkları muayenesi vardır. Jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasona ek olarak serviko-vajinal smear ve human papilloma virüs HPV smear testleri ayrı ayrı alınmaktadır.

Bu muayenelerin ve tetkiklerin yıllık olarak yapılması önerilmektedir. HPV varlığı özellikle bazı tiplerirahim ağzı kanseri riskinde artış ile ilişkilidir.

Çocuklarda Doğuştan Kalp Hastalıkları

Mamografi ve meme ultrasonunun her yıl aynı merkezde yapılması, takip edilen problemlerin durumu konusunda yıllar içerisinde önemli bilgi birikimini sağlamaktadır. Takiplerin yıllık olarak yapılması önerilmekte, 3 ya da 6 aylık takip edilmesi gereken patolojiler mevcutsa hasta yakın takibe alınmaktadır.

Üroloji uzmanlarının check-up prosedüründe yeri nedir? Tüm erkek check-up paketlerinde prostat spesifik antijen PSA testi ve batın ultrasonunda prostat incelemesi mevcuttur, ancak sadece yaş aralığındaki ve geriatrik yaş grubundaki tüm erkek hastalar üroloji uzmanı tarafından muayene edilmektedir. PSA yüksekliği tespit edilen hastalarda multiparametrik prostat MR ve gerek duyulursa prostat biyopsisi üroloji uzmanları tarafından ekstra olarak istenmektedir.

kalp sağlığı tanı testleri

Sadece prostat kanserine yönelik değil, iyi huylu prostat büyümesi teşhis ve tedavisi de bu muayeneler sırasında yapılabilmektedir. Gereksinim olursa, idrar yaparken idrar akışının hızını ve kuvvetini ölçen bir test olan üroflowmetri testi işeme testi ekstra olarak yapılabilmektedir.

Hematüri idrarda kan görülmesi tespit edilen hastalarda idrar yollarının tomografik incelemesi ve gerekirse sistoskopi kamera ile idrar yollarının incelenmesi ekstra olarak yapılabilmektedir. Testis ultrasonu skrotal ultrasoncheck-up paketleri içinde yoktur, ancak üroloji uzmanı muayene sırasında bir problem tespit ederse veya hastanın bir şikayeti varsa ekstra olarak yapılabilmektedir.

Check-up ve tiroit hastalıkları Tüm check-up paketlerinde tiroit ultrasonu ve tiroit hormonu testi bulunmaktadır. Boynun ön tarafında yer alan tiroit bezindeki nodüller ultrason ile kolayca tespit edilmekte ve nodüllerin ultrasonografik görünümlerine göre risk durumu sınıflandırabilmektedir. Görünüm, büyüklük ve risk değerlendirmesinde yüksek risk taşıyan nodüllere tiroit ultrasonu eşliğinde biyopsi yapılabilir. Biyopsi örneğinin patolojik incelemesinde yüksek kanser riski taşıyan ya da kanserli olduğu tespit edilen nodüller genel cerrahi uzmanlarına yönlendirilmektedir.

kalp sağlığı tanı testleri

Tiroit fonksiyonlarının artmış veya azalmış olmasına göre tedavi edilebilir. Tütün mamulleri kullananların daha ayrıntılı bir check-up yaptırması gerekir mi?

Koroner damarlarda ateroskleroz sonucu oluşan yağlı plak bazen belirti vermese de, risk faktörlerini taşıyan kişiler mevcut risk faktörleri doğrultusunda hekime başvurabilir. Sessiz seyirli olabilecek hastalık, kalp damar hastalığında klasik tanı yöntemleri olarak bilinen efor testi, miyokard perfüzyon sintigrafisi veya tanıda altın standart olan koroner anjiyografi yöntemi ile açıkça ortaya çıkarılabilir. Aterosklerotik plak koroner damarda tama yakın veya kısmi şekilde darlığa yol açacak şekilde büyümüşse, temel belirti olarak çoğunlukla egzersizle tetiklenen göğüs ağrısı şeklinde ortaya çıkar.

Böylece, sigaranın sadece kanserojen veya damar tıkanıklığı yapıcı etkileri hipertansiyonun gecikmeye neden olup olmadığı, aynı zamanda akciğer fonksiyonlarını ne derecede bozduğunun da araştırıldığı bir panel oluşturmak amaçlanmıştır. Bu panel diğer temel check-up programlarına ek olarak alınabildiği gibi, sadece sigaranın olumsuz etkilerini öğrenmek isteyenlere bağımsız olarak da uygulanabilir.

Check-up Kapsamında Beslenme ve Diyet Hizmetleri Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.

Bununla beraber bireyselleştirilmiş tıbbi beslenme tedavisi, tanısı konmuş çeşitli hastalıklarda iyileşmek için önemli bir destektir. Check-up yaptıran hastalar için ise sonuçlarına uygun beslenme önerileri almaları yaşam kalitelerine katkıda bulunur.

HASTANELER

Beslenme ve Diyet Polikliniğinde hastaların check-up dahilindeki tahlilleri; doktor muayene, tanı ve tedavi planları belirlenmesi sonucunda değerlendirilir. Vücut analiz cihazında kilo, yağ, kas ve su değerleri ölçülür. Hastanın beslenme, fiziksel aktivite ile ilgili yaşam tarzı konusunda öyküsü alınır. Tüm bu bilgiler ile birlikte kişiye özel beslenme önerileri sunulur. Anti-aging ve bağışıklık sistemi değerlendirme paneli, temel check-up paketlerine ilave olarak alınabilir ve bu paketlerdeki esansiyel vitamin ve minerallere ilave olarak daha detaylı analizlerle vücudun antioksidan kapasitesi ve bağışıklık sisteminin durumu hakkında bilgi edinmek mümkün olur.

Eksik olan antioksidan, mineral ve vitaminler check-up kalp sağlığı tanı testleri görüşmesinde belirlenerek bir program dâhilinde bunların nasıl tamamlanacağının ve destek ilaçlarının nasıl kullanılacağının planlaması yapılır. Böylece daha güçlü bir metabolizma ve bağışıklık sistemi hedeflenir. Stresin, çevre kirliliğinin, kronik hastalıkların ve zararlı alışkanlıkların vücudumuza verdiği zararların minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır.