Teknoloji sanal bir solüsyon ile sağlık kapsama boşlukları kapatmaya

Kalp yetmezliği teletıp ve sağlık

Paylaş Dr. Kardiyoloji ihtisasını yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Pandemi ile birlikte, kronik kalp yetmezliği teletıp ve sağlık popülasyonun uzaktan etkin takibi kalp yetmezliği teletıp ve sağlık tüm dünyadakine benzer şekilde ülkemizde de sağlık sistemleri ve hekimler çözüm arayışına girmişlerdir. Uzaktan etkin takip sayesinde kronik hastaların pandemi ve sonrasında takip ve tedavilerinin sağlık kuruluşlarına başvurmadan yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Tele-Tıp ve Tele-Sağlık Nedir?

Böylece bu hastalarda daha ağır seyretmesi öngörülen COVID bulaş riski azaltılacak, sağlık çalışanlarının oldukça artmış yüküne ilave bir yük gelmesi engellenmiş olacak ve sağlık sistemlerinin üzerindeki artmış maliyet yükü hafifleyecektir. Bu kısa derlemede, kardiyoloji alanında teletıp teknolojisinin dünyadaki ve ülkemizdeki örneklerine değinilecektir. Tedavi amacıyla yapılacak invaziv girişimlerdeki gecikmeler hastaların prognozunu kötüleştirmekte ve işlem başarısını azaltmaktadır 1.

İnvaziv girişime kadar geçen süredeki artışın en önemli nedeni tanı aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar olarak gözükmektedir 2.

sağlık kalp hastalığı hakkında makale

Olası aksaklıkları önlemek amacıyla hastane öncesi dönemde hastaların elektrokardiyografik EKG kayıtları incelenerek triyaj yapılması bir strateji olarak geliştirilmiştir. Bu amaçla hastayla olan ilk temasta alınan EKG kaydı teletıp yöntemleri kullanılarak merkezi bir sisteme iletilmesinin ardından bu hastada akut miyokart enfarktüsü tanısı konulması durumunda, acil olarak en yakın invaziv merkeze sevk başlatılabilmektedir.

Azalmış mortalitenin en önemli nedeni olarak ise teletıp triyaj stratejisi kullanılan hastalarda, güncel kılavuzlarda belirtilen 90 dakikalık iskemik sürenin altında invaziv işleme alınan hasta sayısının konvansiyonel gruptaki hastalara göre iki kat daha fazla olması öne sürülmüştür.

Hem medikal hem invaziv girişimlerde meydana gelen gelişmeler sayesinde kalp yetmezliği hastalarında mortalite oranı azalmış ve hayat kaliteleri oldukça artmıştır.

yüksek tansiyon oruç günleri

Buradaki en temel nokta ise hastaların güncel kılavuzların önerdiği medikal tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerine uyumu olarak göze çarpmaktadır 5.

Bu uyumu sağlayan hastalarda, sağlamayanlara göre kısa ve uzun dönemde mortalite riski önemli derecede daha düşüktür 5.

Kalbin yüksek tansiyonu tehlikelidir veya değildir

Hastane poliklinik vizitlerinin dışında yapılacak kısa süreli teletıp görüşmeleri ile hem ilaç uyumunun artışı sağlanabilmekte hem de hastanın sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri denetlenebilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu hastalarda her kalp yetmezliği hospitalizasyonu hastalardaki mortalite riskini artırmaktadır 6.

I50.0: Sağ kalp yetmezliği

Klinikteki bozulma ve hastane başvuruşundan önce vital bulgulardaki bozulmalar meydana geldiği bilinmektedir 5. Dolayısıyla vital bulguların takibi ve olası bozulmalarda teletıp vizitleri ile gerekli medikal optimizasyonun sağlanması hastaların mortalite riskini azaltma potansiyeli taşımaktadır.

yüksek tansiyonlu yiyeceklerle nasıl kilo verilir

Colet ve ark. Benzer şekilde ile yılları arasında yapılan çalışmaların dahil edildiği ve 6. Tanı ve tedavide birkaç nokta hastaların takibini dolayısıyla prognozunu etkilemede yüksek öneme sahiptir. Bunlarda ilki hipertansiyon tanısında beyaz önlük tansiyonunun mutlaka ekarte edilmesi gerekliliğidir.

Tıp Bilişimi

Bir diğer önemli nokta tedaviye yanıtsız hipertansiyon hastalarında komplikasyon gelişme riskinin oldukça yüksek olduğu ve bunun en önemli iki nedeninin ilaç uyumsuzluğu ile sağlık yaşam tarzı değişikliği önerilerinin yeteri kadar dikkat alınmamasıdır 9.

Bu noktaların yönetilmesinde uzaktan hasta takibi ve teletıp yöntemleri bizlere çok önemli avantajlar sunabilme potansiyelinse sahiptir. Bu yüksek oran teletıp yöntemlerinin bu hastaların takibinde uygulanabilirliğini göstermektedir. Özellikle elektronik ve veri iletilebile akıllı cihazlarla düzenli olarak yapılan hekim-hasta teletıp vizitlerinin uyumu daha da artırdığı görülmüştür Genel olarak tüm çalışmaların ortak sonucu teletıp yöntemleri ile hastalarda ilaç uyumu artmakta, sağlıkla yaşam tarzına uyum sağlama süresi azalmakta ve sürdürebilirliği uzamakta ve son olarak da hastalarda tansiyon kontrolü daha iyi bir şekilde yapılabilmektedir.

Tanı yöntemlerindeki gelişmeler, popülasyonun yaşlanması ve sıklığı artan risk faktörleri atriyal fibrilasyon prevalans ve insidansını önemli oranda artırmıştır.

Sağlık Bakanlığının da katılımıyla yılları arasında yürütülecektir. Kronik kalp yetmezliğinin erken teşhis edilmesi, teşhis alan hastaların yardımcı sağlık personeli tarafından eğitilmesi ve hastalık yönetimi sürecinde öğün, ilaç dozu ayarlaması, uyku ve egzersiz düzeni gibi kararların hasta tarafından verilmesi, komplikasyonların gelişmesinin önlenmesi ve hasta ile doktor arasında bir iletişim ağının sürdürülebilmesi için gerekli bir altyapı ve yazılım bulunmamaktadır.

Avrupa Kardiyoloji Derneğinin güncel kılavuzunda atriyal fibrilasyon yönetiminde çok katmanlı stratejinin önemini vurgulamaktadır Bu katmanlar içerisinde en önemlileri; 1 Yaşam tarzı değişikliği, 2 Tromboembolik olayların önlenmesi ve 3 Atriyal fibrilasyon spesifik tedavilerin doğru zamanda etkin şekilde yapılması olarak görülmektedir.

Teletıp yöntemleri kullanılarak bu katmanları etkili yönetimi hastalardaki artmış morbidite ve mortalite riskini azaltabilir.

Teknoloji sanal bir solüsyon ile sağlık kapsama boşlukları kapatmaya

Bu projede kılavuzdaki katmanlara yönelik üç aşamalı bir sistem yapılandırılmıştır. Bunlar; hastalarla yapılan periyodik telekonsültasyonlar, uzaktan erişimli mobil uygulamalar yardımıyla istenildiğinde ritim ve hız takibi CHECK ve atriyal fibrilasyon risk faktörlerinin ve tedavilerinin detaylı olarak yönetilmesini AF içermektedir. Bu projenin sonuçlar gelecekteki atriyal fibrilasyon yönetim stratejilerine önemli bir ışık tutacaktır.

Bunların başında teletıp uygulamalarının, kronik hastalıkların kısa dönem takiplerinde olumlu sonuçları gösterilse de uzun dönem verileri halen eksiktir. Özellikle hastalar, hekimler ve sağlık sistemleri açısından uzun dönemde teletıp uygulamalarının yararları ve sürdürülebilirliğini gösteren büyük ölçekli ve iyi planlanmış randomize klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Giriş Teletıp Malpraktis Riskini Artırabilir mi? Teletıp basit bir tanım ile ham veya rafine haldeki medikal bilgi kullanılarak hastaların genel iyilik hallerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan prosedürleri içerir.

Bir diğer konu, etkin bir teletıp sisteminin kurulması için çok iyi işleyen detaylı bir teknolojik altyapıya ihtiyaç vardır. Son olarak ise önemli etik konular hala çözüm beklemektedir. Yüzyıllardır süre gelen hasta-hekim ilişkisini sarsabilecek bir dezavantaja da sahip olan teletıp uygulamalarının veri ihlali ve malpraktis konularında eksiklikleri giderilmelidir.

hipertansiyon hipotansiyona ilerleyebilir mi

Insight From Cardiovascular Magnetic Resonance. Journal of the American College of Cardiology New England Journal of Medicine International Journal of Cardiology Journal of Electrocardiology European Heart Journal m. Circulation Journal of Telemedicine and Telecare European Heart Journal Current Hypertension Reports Hypertension European Heart Journal.

adanmış neşeli bir kalbin sağlığı