Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi?

Prostat hipertonisi

Uluslararası prostat semptom skorlaması IPSS kullanılarak hastalar klinik semptomlarına göre hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.

Orta ve şiddetli semptomları olan, medikal tedaviye yanıt alınamayan veya medikal tedavinin kontrendike olduğu durumlarda cerrahi tedavi ilk seçenektir. Prostat büyüklüğü daha fazla olanlarda ise; geçmişte önerilen açık prostatektominin yerini günümüzde HoLEP almıştır 1.

Çeşitli kanserlerde tümörlerin bası yapması kolorektal, serviks vs. Nörojenik mesane; çok farklı sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bir rahatsızlık olduğundan ve aynı zamanda farklı düzeydeki sinir yaralanmaları sonucu görülebildiğinden, ortaya çıkış şekli ve yerine göre farklı belirtilere neden olur. Sıkışma tipi idrar kaçırma: Kişi, aniden idrar yapma ihtiyacı hissederek tuvalete gitmek isteyebilir veya bu esnada idrar kaçırabilir. Mesanede düşük tipte kasılmalar: Mesanede düzensiz ve düşük kuvvetteki kasılmalara bağlı olarak idrar akımı değişkenlik gösterebilir.

Operasyon sırasında kullanılan hipertonik sıvıların prostat hipertonisi geçmesi ile ortaya çıkan TUR sendromu bu prosedürün en sık görülen komplikasyonlarından bir tanesidir 2.

Ayrıca operasyon sırasında veya sonrasında kanama, tranfüzyon gereksinimi, enfeksiyon, mesane boynu veya uretra darlığı, inkontinans ve erektil disfonksiyon gelişebilmektedir. Ayrıca bu yaş grubunda artan antikoagülan kullanımı ve artmış kardiyovasküler risklerden dolayı antikoagülanların kesilmesi zaman zaman sorun olabilmekte ve bu nedenle kanama riski artmaktadır. Bu parametreler göz önüne alındığında BPH tedavisinde minimal invaziv yöntemlerden lazer enerjili sistemlerin kullanımı önem kazanmış ve farklı lazerlerin geliştirilmesi ve klinik kullanımının onaylanmasıyla beraber son 20 yılda giderek daha fazla popülarite kazanmıştır.

Dalga boylarına ve doku etkileşimlerine göre klinik kullanımda olan neodymium: yttrium aluminium garnet Nd: YAGholmium: yttrium aluminium garnet Ho :YAG, potassium titanyl phosphate KTPthulium Tm ve diode lazer ile prostatektomi yapılabilmektedir. Lazer ışığı hedeflenen doku yüzeyinden kısmen yansırken; önemli bir kısmı lazer dalga boyu için kromofob özelliğe sahip doku bileşeni tarafından abzorbe edilir veya heterojen bir dağılım göstererek doku içinde yayılır.

Bu yayılma ve abzorbsiyon, lazer ışığının özelliğine bağlı olarak prostat dokusundaki penetrasyon derinliğini belirler. Böylece kullanılan lazer çeşidine göre prostatta koagülasyon, vaporizasyon, rezeksiyon ve enükleasyon işlemleri yapılabilmektedir.

hipertansiyon için kanıtlanmış tarifler

Su ve Hb tarafından abzorbsiyonu zayıftır ve bu yüzden doku penetrasyon derinliği daha fazladır. Penetrasyon derinliği mm arasındadır.

Konka büyümesi – Konka hipertrofisi

Prostat dokusunda koagülasyon nekrozu meydana getirir. Nekroze olan dokuların dökülmesi ile kavite oluşur ve bu süreç 3 aya kadar devam etmektedir. Doku eksizyonu prostat hipertonisi için patolojik inceleme yapılamamaktadır.

Prostat hipertonisi lazer kullanılarak ultrason eşliğinde transüretral lazer prostatektomi prostat hipertonisi ultrasoundguided laser induced prostatectomy TULIPgörsel prostat lazer ablasyonu visuallaserablation of prostate VLAPkontakt lazer prostat ablasyonu contact laser ablation of prostate CLAPinterstisyal lazer koagülasyonu interstitial laser coagulation ILC teknikleri uygulanmaktadır.

Yapılan çalışmalarda IPSS ve maksimum akım hızı Qmax üzerinde kısa süreli sonuçların başarılı prostat hipertonisi gösterilmiştir. Ayrıca operasyon sırasında oluşan kanama miktarı, transfüzyon gereksinimi ve hastanede kalış süresi bakımından bu yöntemler TUR-P ye göre daha iyi bulunmuşlardır.

yüksek tansiyon ablukası

Bu iyi sonuçlara rağmen postoperatif irritatif semptomların uzun prostat hipertonisi, retansiyon oranının artması ve buna bağlı uzamış kateterizasyona gerek duyulması, postoperatif üriner enfeksiyon ve reoperasyon riskinin artması günümüzde Nd:YAG yöntemin artık kullanılmaması ile sonuçlanmıştır Suda çok iyi abzorbe olması, pulsatil modda çalışabilmesi ve doku penetrasyon derinliğinin az olması nedeniyle litotripsi, transüretral prostat insizyonu, üreteropelvik darlık insizyonu ve benzeri operasyonlar içinde kullanılmasını sağlamaktadır.

Lazer dalga boyu nedeniyle çok iyi hemostaz sağlamakta ve ayrıca kesme ve vaporizasyon yapmaktadır. Kırk Watt üzerinde prostatektomi yapılabilmesine rağmen enerji gücünün yükselmesi ile operasyon süresi kısalmaktadır. Bu yüzden günümüzde watt gücünde cihazlar kullanılmaktadır. Morselatörlerin kullanılması ile HoLEP tekniği daha yaygın uygulanmaya başlamıştır. HoLEP ile apeksten başlayarak adenom mesane boynuna kadar retrograd olarak çıkarılır ve mesane içerisine alınır.

Bir anlamda, açık prostatektomi endoskopik olarak taklit edilir. Bu yöntemle beraber operasyon süresi ciddi oranda kısalmaktadır.

Nörojenik Mesane

Bu sayede sadece küçük ve orta hacimli değil daha büyük prostatlarda da kullanılabilmektedir. Öğrenme eğrisi yaklaşık olarak 50 vakadır.

Hemostaz açısından iyi olması nedeniyle kanama neredeyse görülmemektedir ve antikoagülan kullanan hastalarda antikoagülan tedavi kesilmeden yapılabilmektedir HoLEP ve TUR-P sonuçlarının karşılaştırıldığı bir meta-analizde, ürodinamik olarak obstrüksiyon bulgularında iyileşmenin 50 gramdan büyük prostatlarda HoLEP tekniği ile daha iyi olduğu bildirilmiştir Yüz gramdan yüksek hacimli prostatlarda HoLEP ve açık prostatektominin karşılaştırıldığı ve takip süresi 5 yıl olan bir çalışmada ise her iki grupta elde edilen iyileşme oranının benzer olduğu saptanmıştır.

  1. Стратмор задумался над ее словами, затем покачал головой: - Пока не стоит.
  2. Kalp terlik sağlık
  3. Yüksek tansiyon tedavisi için fizyoterapi

HoLEP grubunda daha az kan kaybı ve daha kısa hastanede kalış süresi saptanmıştır. Retrograd ejakulasyon ve erektil disfonksiyon açısından ise benzer oranlar rapor edilmiştir Prostat hacmi gr üzerinde olan hastaların yer aldığı bir çalışmada 57 hastaya HoLEP uygulanmıştır. Bu hastaların hepsinde iyileşme izlenmiş olup 6. Yine aynı metaanalizde kanama, transfüzyon ihtiyacı, kateterizasyon süresi ve hastanede kalış süresi bakımından HoLEP daha üstün bulunmuş ve operasyon süresi ve dizüri açısından TUR-P daha üstün bulunmuştur İkinci metaanalizde, HoLEP tekniğinin uzun vadede başarılı olduğu ve 2.

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi?

Üç binin üzeride hasta sayısının olduğu ve 11 yıllık takip süresi ortalama 3 yıl gibi uzun dönem sonuçların olduğu bir prostat hipertonisi HoLEP uygulanan hastalarda iyi sonuçlar elde edilmiş olup 4 hastada mesane boynu darlığı, 11 hastada uretra darlığı, 11 hastada inkontinans, hastada postoperatif enfeksiyon ve 11 hastada reoperasyon ihtiyacı olduğu saptanmıştır Nd:YAG lazerin potasyum titanilfosfat kristali ile etkileşmesi sonucu enerjisi iki kat artıp dalga boyunun yarıya inmesine neden olur.

Bu dalga boyunda yeşil renge dönüşür. Prostat dokusunda vaporizasyon meydana getirir ve bu işleme fotoselektif prostat vaporizasyonu PVP denilmektedir.

Tamamen Hb tarafından abzorbe olur. Öğrenme eğrisi tam olarak belirlenmemiş olsa da; vaka civarında olduğu ifade edilmektedir Hemostazın çok iyi olması nedeniyle çalışmalarda kanama ve transfüzyon gereksinimi açısından yüksek riskli hasta grubunda KTP lazer kullanımının daha güvenli olduğu bulunmuştur.

Ayrıca antikoagülan kullananlarda tedavi kesilmeden KTP lazerin güvenle kullanılabileceği gösterilmiştir Ancak dizüri ve rekateterizasyon oranı daha fazla görülmektedir. Aynı çalışmada, KTP lazer grubunda elde edilen intraoperatif ve erken postoperatif sonuçların TURP grubuna göre daha iyi olduğu belirtilmiştir.

İrfan Yorulmaz Burun AmeliyatlarıBurun-Sinüs Hastalıkları Konkalar Her bir burun boşluğu içinde üç adet konka adı verilen dilim şeklinde yapı bulunur. Alt, orta ve üst konkalar olarak adlandırılan bu yapıların büyüklükleri yukarıdan aşağıya doğru artar; yani üst konka en küçük, alt konka en büyük olanıdır.

Buna karşın, TURP grubunda dizüri ve sıkışma şikayetlerinin daha az görüldüğü rapor edilmiştir PVP uygulanan 70 hastanın 4 yıllık takip 140/100 yüksek tansiyon değerlendirdiği bir çalışmada, idrar yapmadaki iyileşmenin ilk haftalarda başlayıp bir yıl süresince devam ettiği bildirilmiştir. Prostat büyüklüğü 70 gr ve gr üzerinde olan iki çalışmada hastalara PVP yapılmış ve iyileşmenin iyi olduğu, major komplikasyon izlenmediği ve hiçbir hastaya tranfüzyon gereksinimi olmadığı rapor edilmiştir 32, Yüksek enerjili sistemlerle operasyon süresinin kısalması ve çok iyi hemostaz sağlamasına rağmen en önemli dezavantajı histopatolojik doku prostat hipertonisi edilememesidir.

Bu yüzden hastalar prostat kanseri açısından detaylı değerlendirilmeli ve riskler anlatılmalıdır. Suda çok iyi absorbe olur. Ho:YAG lazer ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen sürekli dalga üretimi sayesinde daha hızlı ve düzgün kesme işlemi sağlamaktadır. Hemostaz sağlama özelliği Ho:YAG gibi çok iyidir.

Tm lazer ile vaporizasyon, rezeksiyon ve enükleasyon bkz. vb. Uretra darlığı, mesane boynu insizyonu ve mesane kanseri operasyonlarında da kullanılabilmektedir.

Treating Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)

TUR-P ile karşılaştırıldığında Tm lazerin operasyon süresi ve başarı oranı benzer olmakla beraber kanama miktarı, kateterizasyon süresi, hastanede kalış süresi Tm lazerde daha üstün olarak bulunmuştur Antikoagülan kullanan hastalarda tedavi kesilmeden kullanılabilmektedir En önemli komplikasyonu hastalarda kısa dönemde görülen dizüridir.

Öğrenme eğrisi tam olarak bilinmese de; bir çalışmada vaka olarak gösterilmiştir Diode lazer prostatektomi dalga boyunda Watt gücünde sürekli dalga üreten lazerdir. Su ve Hb her ikisinde de absorbe olur. Bu yüzden etkin hemostaz sağlama ve yüksek doku ablasyonu özelliği vardır.

Diğer önemli bir özelliği elektrik enerjisini diğer lazerlere prostat hipertonisi daha verimli kullanmasıdır.

Pazartesi, 16 Eylül by mesutyesil Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan benign prostat hiperplazisi BPH önemli bir sağlık sorunudur. Uluslararası prostat semptom skorlaması IPSS kullanılarak hastalar klinik semptomlarına göre hafif, orta ve şiddetli olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Orta ve şiddetli semptomları olan, medikal tedaviye yanıt alınamayan veya medikal tedavinin kontrendike olduğu durumlarda cerrahi tedavi ilk seçenektir. Prostat büyüklüğü daha fazla olanlarda ise; geçmişte önerilen açık prostatektominin yerini günümüzde HoLEP almıştır 1.

Ayrıca daha küçük ve tanınabilir bir cihaza sahiptir. Diode lazer ile vaporizasyon ve enükleasyon yapılabilmektedir. Kısa süreli sonuçlarında IPSS ve Qmax prostat hipertonisi etkilerinin olumlu olduğu ve antikoagülan kullanan hastalarda dahi iyi hemostaz sağladığı gösterilmiştir Diode lazerin uzun dönem sonuçlarının olmaması ve TUR-P ile karşılaştırmalı sonuçlarının olmaması en büyük dezavantajıdır.

Maliyet açısından hastanede yatış, perioperatif malzeme ve komplikasyonların tedavileri de; eklendiğinde lazer prostatektomi operasyonları daha maliyetli olmaktadır. Günümüzde kullanılan yöntemlerden HoLEP, etkinliği, güvenilirliği ve düşük komplikasyon oranı ile diğer yöntemlerden üstün görünmektedir. Ayrıca Ho:YAG lazer, litotripsi ve diğer ürolojik kullanım özellikleriyle prostat operasyonu ile beraber ek tedavi durumlarında maliyet açısından prostat hipertonisi plana çıkmaktadır.

kabızlık ve yüksek tansiyon

Özellikle antikoagülan tedavi alan hastalarda lazer yöntemlerin kullanılması daha uygun görülmektedir. Diode lazer enerji verimliliği ile ön plana çıksa da; TUR-P ile karşılaştırmalı çalışmaların yapılması prostat hipertonisi.

Bütün yönleri ile incelendiğinde BPH tedavisinde lazer yöntemlerin geliştiği, kullanımının arttığı gözlenmekte ve ileride TUR-P ve açık prostatektominin yerini alabileceği düşünülmektedir.

  • benign prostat hiperplazisi | | Bursa Üroloji Uzmanı | Holep ile Prostat Tedavisi
  • Pilot ve yüksek tansiyon
  • Yüksek tansiyon 3 puan 2 risk
  • Konka büyümesi – Konka hipertrofisi
  • Yüksek tansiyona karşı rünler
  • Nörojenik Mesane Nedir ve Tedavisi Nasıldır? - Medicana