Psikosomatik olarak hipertansiyon

Psikosomatik olarak yüksek tansiyon. Psikosomatik hastalık ne demektir?

Yüksek tansiyon olan hastalarda depresyonun eşlik etmesinin ölüm oranını arttırdığı ileri sürülmektedir. Kalp sağlığımız ile duygusal ve zihinsel durumumuz arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim tarih boyunca bilinmektedir. İbn-i Sina nabzımızın duygularımızı yansıttığını ortaya koymuştur. Heyecanlar ve ruhsal zorlanmaların kalbe etkisini hepimiz biliriz.

Günlük yaşantıda, üzüntü, öfke,heyecan ve gerginliğin kalp ve damar sistemindeki etkisini ve yansımalarını çarpıntı,nefes darlığı, tansiyon yükselmesi, ateş basması Konunun bilimsel çalışmasından çok önce, kalp ve duygulanımlar arasındaki yakın ilişki şiirlere, yazılara konu olmuştur.

Psikiyatrik sendromların bazılarında yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu,depresyon, somatoform bozuklukları kalp-damar sistemi ile ilgili belirti ve bulgular, klinik tablonun görünümünü oluşturmaktadır.

yüksek tansiyonun en önemli tedavisi hakkında yüksek tansiyonu yenmek için kitap

Kalp-damar sistem hastalıklarının bir kısmının belirti ve bulguları da, psikiyatrik sendromlardaki belirti ve bulgularla kesişir. Bazı klinik tablolarda ise kardiyak ve ruhsal belirtiler iç içedir ve tablonun kardiyolojik durumla mı, ruhsal durumla mı ilişkili olduğunu ayırmak güçlük yaratabilir.

Giderek bu her iki rahatsızlık türlerinin ayırıcı tanısı ve tedavilerinin de birbirlerinin seyrini değiştirmeleri önem kazanmıştır. Tıbbi servislerde en sık rastlanan yakınmalardan biri göğüs ağrısıdır.

Sürücü sağlık kurulu hipertansiyonu

Bir çok panik bozukluğu veya depresyonu olan hasta da, göğüs ağrısı ile acil kliniklere başvurmaktadır. Panik bozukluğu belirtisi olarak göğüs ağrısından yakınan hastalarda, belirgin psikososyal zorlanma bildirilmiştir. Panik bozukluğu olan ve çarpıntı, kalpte sıkışma, ağrı gibi kalp hastalığı belirtisi olan hastalarda, olmayanlara göre kalp hastalığı daha fazladır. Ayrıca bilinen kalp hastalığı olanlarda, panik bozukluğu daha fazladır.

Panik ataklar iskemiyi ve dolayısıyla göğüs ağrısını arttırırken, bu durumda gene anksiyeteyi etkileyerek panik atakları arttırır ve bir kısır döngü oluşmuş olur. Kalp hastalarında psikiyatrik bozukluklar da görülebiliyor. Anksiyete bozuklukları,depresyon, nöropsikolojik bozukluklar, somatizasyon bozukluğu Bedenselleştirmepsikoseksüel bozukluklar bunlardan bazıları… Bu durumlarda ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların gelişiminde hem sinir sistemi işlev bozukluğu, hem de zihinsel, algısal, düşünsel, duygusal süreçlerle psikosomatik olarak yüksek tansiyon bozukluklar rol oynar.

Kalp-damar hastalığıyla ilgili ilaçlar ve cerrahi girişimler mental değişikliklere neden olabildiği gibi, psikiyatrik ilaçların da normal ve patolojik kalp-damat işlevlerine etkilerini bilmek gereklidir. Kişilik özellikleri psikososyal zorlanmalar gibi depresyonla ilişkili değişkenler kişiyi nöro-endokrin ve psikosomatik mekanizmalarla psikosomatik olarak yüksek tansiyon hastalığa yatkın hale getirebilir. Stresli yaşam olaylarına ve depresyona eşlik eden nöroendokrin süreçler kalp-damar hastalıkları riskini arttırırlar.

Psikolojik ve duygusal zorlanmalar otonom sinir sistemi yoluyla ve limbik hipofizer ekseni etkileyerek doğrudan kardiyovasküler sistemi etkiler.

Heyecanlara kalp basıncı ve kalp hızı değişikliklerinin eşlik ettiği bilinmektedir. Ayrıca depresyonda adrenalin, kortizol ve nörokimyasal salgı değişiklikleri kalbi etkiler. Öğrenilmiş çaresizlik, zorlanılan durumu kontrol edememe, bundan sakınamama durumlarında kortizolün arttığı eskiden beri bilinmektedir. Sürekli zorlanma, çaresizlik algısı serotonin psikosomatik olarak yüksek tansiyon arttırmaktadır. Zorlanmayla birlikte çaresizlik, çözümsüzlük duygusu gelişirse kalp krizi ive ani kardiyak ölüm riski artar.

Kalp kasının aynı anda yüksek düzey katakolamin ve kortizolün etkisine maruz kalması bu riski arttırır. Hastalığın kendisi, hastanın bedeninde ve duygusal yaşamında, hayatında ve yaşam biçimin-de ciddi değişikliklere neden olur. Nüks endişesi ciddi bir stres kaynağıdır. Bazı davranışların bırakılması sigara kullanımı ve yeni davranış kalıplarının diyet ve fiziksel faaliyetler edinilmesi gerekir.

Bu yazıda, psikosomatik açısından tansiyonun neden yüksek veya düşük olduğuna bakacağız. Bilinçaltıya itilen psikolojik çatışmanın bir hastalık olarak patlak verdiğini ve nöbet, felç, parezim ve benzeri yollar ürettiğini savundu.

Fiziksel kapasitenin azalması, hastalığın iş, ev, sosyal yaşamı ve cinsel faaliyetleri etkiler. Hasta bir tür varoluşsal psikolojik ızdırap yaşar. Hastalık ve tedavilerin sebep olduğu objektif kısıtlama ve engeller kadar, hastanın bu kısıtlamalara ilişkin algı ve yorumu da depresyon gelişiminde etkilidir. Son olarak da, bir çok çalışmada; sosyal desteğin yetersiz olmasının, yaşam stresi, iş yükü ve A tipi davranış biçimi özellikleri arasında sabırsızlık, saldırganlık, yüksek başarı dürtüsü, zamanın bir tür yetmediği duygusu, sürekli gelişme ve yükselme tutkusu vardır.

yüksek tansiyon tedavisi fizyoterapi yüksek tansiyon için homeopatik

Batı kültürün de A tipi davranış özellikle körüklenir. A tipi davranışın özellikle ifade edilmeyen hostilite ve kızgınlık gibi özelliklerin kalp hastalığı ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Sonuç olarak hostilite ve kızgınlık kalp hastalığına yatkınlığa yol açan nöroendokrin ve kardiyovasküler yanıtların tekrarlayan ve artan oranda sürekli oluşmasına yol açarak risk yaratacaktır.

Yüksek ve Düşük Tansiyona Neler İyi Gelir? - Hayatın Ritmi 159. Bölüm

Bunlar; kişilik özellikleri, düzensiz yaşam, stres, ani yaşam değişiklikleri, kayıp, A tipi kişilik özellikleri, kalp hastalıkları ve özellikle kalp krizi, psikiyatrik bozuklukların en fazla geliştiği hastalıklardandır. Kalp krizi geçiren hastalar bir dizi zihinsel ve davranışsal uyum süreçleri yaşar. Kalp krizi geçiren hasta için en önemli tehlike, belirtilerin başlamasıyla hastaneye varış arasında geçen süre aralığının uzamasıdır.

Yadsıma basit anlamda kişisel tehlikenin yok sayılmasıdır. Kalp krizinin başlangıcında ciddi psikolojik zorlanma söz konusudur. Bunun temelinde ölüm korkusu vardır. Kalp krizi bir kayıp tepkisine ve yeterlilik-değerlilik duygusunun zedelenmesine yol açar.

hangi hastalık yüksek tansiyona neden olur kalp atış hızı değerleri

Göğüs ağrısı yakınması ve kalp krizi şüphesi ile koroner bakım ünitesine yatırılan bir hastada kaydedilen davranış kalıpları; kaygı ,inkâr, depresyon şeklinde bir seyir izlemektedir. Bu hastalarda kaygı gelişmesinin beklenen ya da doğal oluşu tedavi ve bakım gereksinimini reddettirmez. Sebebi ne olursa olsun, kaygıya sonuçta psikopatolojik ve nörofizyolojik değişiklik ve bozukluk eşlik eder.

Kaygılı bir hastada otonom sinir sistemi aktivitesi bozulmuştur.

yüksek tansiyon için koşu kan basıncı değeri

Kaygılı durum kalp üzerinde ayrıca bir yüklenmeye yol açar. Hastalığın tedavisini olumsuz etkiler.

Posts navigation

Kaygı ve panikten sonra inkâr davranışı ön plana geçer. İnkâr, hastalığın anlam ve öneminin yarattığı kaygıya karşı bir savunmadır.

Hasta bir kalp krizi geçirdiğine inanmaz. Hastaneye yatışa itiraz eder, bazen de durumu felâketçi yorumlar. İnkârdan sonraki aşama depresyon gelişimidir.

KALP HASTALARINDA PSİKİYATRİK SORUNLAR

Kişi yaşam amaçları, duygusal yatırım alanları, ilgi alanları, programladığı uğraş ve hedeflerin, gerçekleşmeyeceği endişesini duyar. Gerçek kayıplar ya da hasta tarafından algılanan kayıp endişeleri, kaybedilen işlevler ya da işlev kaybı endişesi, cinsel yeterlilik endişesi, iş, ev ve sosyal etkinliklerini yürütemeyeceği kaygısı, kişide narsistik, zedelenmeye yol açar.

Kayıp tepkileri yanında geçmişe ilişkin suçluluk düşünceleri gelişebilir. Depresif dönemden sonra ise kişilik değişiklikleri dikkati çeker.

Bu psikosomatik olarak yüksek tansiyon bir çoğu, hastalık öncesi çoğunlukla baskılanan kişilik özelliklerinin abartılı şekilde ön plâna çıkması şeklindedir.

Halkın kan basıncını düşürmek nasıl

Bazı hastalar kendilerinin hasta olmadığını ispat etme çabasına girerler. Sağlık için zararlı her türlü aktiviteyi ısrarla sürdürürler. Bazıları ise tam tersine her şeyden vazgeçici bir tutum geliştirirler. Yaşamaktan, mücadele etmekten vazgeçerler.

cevapları olan hipertansiyon görevleri çamdan yüksek tansiyon için tarifler

Bir diğer savunma biçimi de, kardiyak nöroz ve hipokondri gelişimidir. Bu hastalar tüm dikkat, enerji ve duygularını kalp bölgesine odaklaştırırlar.

kalp için sunucu sağlığı izleme parametreleri geçici yüksek tansiyon

Normal sınırlar içindeki en ufak fizyolojik değişikliği kalp krizi şeklinde yorumlarlar, doktor doktor dolaşırlar. Bir çok kalp hastası yoğun bakımda kendini emniyette hisseder ve servise alınınca başlangıçta kaygılar artar. Ameliyat olan hastalarda ise tam tersine servise alınınca kaygıları azalır.

4 Replies to “Psikosomatik olarak hipertansiyon”

Kalp damar hastalıklarında başlangıç döneminde kaygı ve panik raharsızlığı, orta ve geç dönemde depresyon rahatsızlığı ortaya çıkar. Bu kısır döngü içinde en önemli noktalardan biride kalp hastalarında ilaç seçimidir. Kullanılan ilaçların etki, yan etki ve diğer ilaçlarla etkileşimi iyi bilinmeli ve deneyimli bir hekim tarafından yapılmalıdır.