.: Up To Date

Renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması

Renovasküler hipertansiyon tanısının güvenilir doğrulamasını test edin

Aycan Fahri Erkan Dirençli hipertansiyon DHher biri maksimal ya da tolere edilebilen maksimal dozda ve gerekli sıklıkta alınmak kaydıyla, biri diüretik olmak üzere üç farklı sınıftan antihipertansif ajanın birlikte kullanımına rağmen kan basıncının hedef değerin üzerinde seyretmesi olarak tanımlanır Kan basıncı hedef değeri, hastanın eğer varsa mevcut kardiyovasküler KV hastalığı, 10 yıllık KV olay riski ve diğer komorbid durumları da göz önünde bulundurularak, güncel bilimsel kılavuz önerileri doğrultusunda belirlenmelidir.

Yalancı direnç; yanlış ölçüm, tedaviye uyumsuzluk, beyaz önlük etkisi vb. DH olgularının çoğunluğunda yalancı direnç söz konusudur. Yalancı direncin tanınması, gereksiz ileri tetkiklerin yapılmasını ve gereksiz ilaçlar yazılmasını önleyebilir 2. Kan Basıncı Ölçüm Tekniği Yalancı direnç denilince ilk akla gelen husus kan basıncı ölçümünün uygun ve doğru teknikle yapılıp yapılmadığıdır.

Kan basıncı ölçümü öncesi uygun ve doğru bir şekilde yapılan ya da yapılmayan hasta hazırlığı, ölçüm yapılan ortamın özellikleri, manşon boyu ve ölçüm tekniği, ölçümlerin doğru ya da hatalı olmasını belirleyen etkenlerdir 4 Kan basıncı ölçümü, ilgili kılavuzlardaki öneriler doğrultusunda, aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılmalıdır: Kan basıncı ölçümü, hasta en ez 5 dakika istirahat ettikten sonra, sessiz bir odada yapılmalıdır.

Ölçüm öncesi hastanın kafein, nikotin vb.

Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences

Hasta ayakları yere basar şekilde, bacaklarını çaprazlamadan, sırtı ve kolu destekleyen bir sandalyede oturuyor olmalıdır. Manşon doğrudan çıplak önkol cildi üzerine ve kalp seviyesinde tatbik edilmeli, kol mutlaka desteklenmelidir. Bir dakika arayla en az 2 ölçüm alınmalıdır. Tedavi Uyumsuzluğu DH olgularında tedaviye uyumsuzluğuna sık rastlanmakta olup, bu durum yalancı direncin önde gelen nedenlerinden biridir 5.

Tedaviye uyumun takip edilmesinde, tabletlerin sayılması, hipertansiyonda valide edilmiş bazı ilaç uyumu sorgulama anketleri, kanda ve vücut sıvılarında ilaç metabolitlerinin düzeylerinin ölçümü gibi yöntemler önerilmiş olmakla birlikte, günlük pratikte bu yöntemlerin kullanımı kısıtlıdır. Hipertansiyonda tedavi uyumsuzluğunun başlıca nedenleri, çoklu ilaç kullanımı, kompleks doz şemaları, kullanılan çok sayıda ilacın yan etkileri ve maliyeti, yetersiz hekim-hasta iletişimi ve hekim ataleti olarak sıralanabilir 7.

renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması

Hekim ataleti, hastanın sürekli olarak tedaviye uyumsuzluk gösterdiğinin bilinmesine rağmen hekimin ilaç uyumu konusunda yeterince ısrar etmemesi ve hastayı bu konuda yeterince bilgilendirmemesi olarak tanımlanabilir. Sağlık sistemlerinin yoğunluğundan dolayı her bir hastaya ayrılabilen sürenin yetersizliği de hastanın hekim tarafından yeterince bilgilendirilmesinin ve motive edilmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

İlaç uyumunu arttırmada hekimin yapacağı bilgilendirme çok önemlidir. Öncelikle, suçlayıcı bir tavır takınmaksızın ilaç uyumu sorgulanmalıdır.

Hipertansiyonun olası komplikasyonları, hedef organ hasarı, yol açtığı kardiyovasküler morbidite ve mortalite riski ve tedaviyle yeterli kan basıncı kontrolü sağlanması halinde bu renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması büyük ölçüde bertaraf edilebileceği hakkında hastanın anlaşılır ve yapıcı bir dille bilgilendirilmesi de tedaviye uyumu arttırabilir.

Hastanın uygun ve yeterli sıklıkta takibi, tedaviye uyumun ve tedaviye cevabın değerlendirilmesine ve hastanın gereğinde tedaviye uyum konusunda motive edilmesine imkân sağlayabilir, bu takiplerde ihtiyaç duyulursa teletıp teknolojilerinden de faydalanılabilir. Beyaz Önlük Etkisi Beyaz önlük etkisi, DH olgularında ofis ölçümlerinin hedef değerin üzerinde, ofis dışı ölçümlerin ambulatuar monitörizasyon ya da ev kan basıncı takibi ise hedef değerin altında seyretmesi şeklinde kendisini gösterir, ki bu elbette yalancı dirence örnek olarak verilebilecek bir durumdur.

Tedaviye uyumsuzluğu olmayan DH olgularında, 24 saatlik ambulatuar kan basıncı monitörizasyonu veya ev kan basıncı takibi yapılarak beyaz önlük etkisi ekarte edilmelidir 1,2, Kan basıncı ölçümlerinin doğruluğundan ve tedaviye uyumdan eminsek, beyaz önlük etkisini de ekarte edebildiysek, çok büyük bir ihtimalle tedaviye gerçek bir dirençle karşı karşıyayızdır demektir Gerçek DH. İleri tetkik ve tedaviden fayda görecek olan hasta grubu, gerçek DH olanlardır.

Fazla tuz tüketimi, volüm fazlalığına yol açarak tedaviye direnç yaratır; ayrıca sodyumun arter duvarındaki doğrudan etkileri nedeniyle antihipertansif ilaçların etkisini de azaltır. Fazla tuz alımına bağlı tedavi direnci, tuza-duyarlı hipertansiyon olgularında renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması.

renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması

DH olgularının çoğunluğu obezdirler. Obezite; RAS aktivasyonuna, artmış tuz duyarlılığına, sempatik sinir sistemi aktivasyonuna ve vasküler disfonksiyona yol açarak hipertansiyonu tedaviye dirençli hale getirir Alkolün azaltılması veya yüksek tansiyon durumunda çalışan 2 halinde ilaç renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması uyumun da arttığı gözlemlenmiştir.

İlaçlar ve Diğer Maddeler: Çok farklı ilaç sınıfları kan basıncında yükselme ve DHile ilişkilidir, ancak bu etki belirgin bireysel farklılıklar gösterir, çoğu kişide kan basıncında hafif bir yükselmeye yol açan bir ilaç, diğerlerinde ciddi kan basıncı yükselmesine yol açabilir. Bu ajanlar vazodilatör ve natriüretik prostaglandinlerin PGI2, PGE2 sekresyonunu inhibe etmek yoluyla kan basıncını arttırırlar. NSAİİ grubunun kan basıncını yükseltici etkisi bilhassa yaşlılarda, diyabetik hastalarda ve kronik böbrek hastalığı olanlarda daha belirgindir Hipertansif hastalarda eğer analjezik verilmesi mutlaka gerekli ise, parasetamol, tradamol, vb tercih edilmelidir.

Diğer ajanlardan biri kullanılmak zorundaysa, etkili olan en düşük doz seçilmeli ve gereğinde antihipertansif ajanların dozunda da değişikliğe gidilmelidir.

Oral kontraseptifler anjiotensin sentezini arttırarak hipertansiyonu indükler veya tedaviye dirençli hale getirir Oral yüksek tansiyon hastası olabilir içeriği de bu bağlamda önemlidir; kombine oral kontraseptifler progestin ve estradiolsadece düşük doz progestin ya da sadece düşük doz estradiol içerenlere göre kan basıncını daha çok yükseltirler Post-menapozal hormon replasman tedavisinde oral kontraseptiflere oranla çok daha düşük doz estradiol kullanılır, bu tedavinin kan basıncını yükseltici etkisi minimal düzeydedir Sempatomimetik ajanlar amfetaminler, psödoefedrin, efedrin dekonjestanların ve bazı zayıflama renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması içeriğinde bulunabilmektedir; bu ajanlar kan basıncında doz bağımlı yükselmeye yol açarlar ve hipertansiyon tedavisine direnç de oluşturabilirler İmmünosüpresif ajanlardan siklosporin ve takrolimus sistemik ve renal vasokonstriksiyon ve sodyum tutulumuna yol açarak dirençli HT gelişimine katkıda bulunabilirler.

Eritropoetin kullanılan hastaların yaklaşık üçte birinde doz bağımlı, geçici KB yükselmesi görülebildiği gibi 26uzun süreli kullanımı halinde medial hipertrofi ve vasküler remodeling aracılığıyla kalıcı hipertansiyona da yol açabilir Antineoplastik ajanlardan tirozin kinaz inhibitörleri özellikle bu grupta yer alan VEGF inhibitörleri nitrik oksit ve prostoglandin azalmasına yol açarak sistemik vasküler direnci arttırabilir ve hipertansiyonu tedaviye dirençli hale getirebilirler Antidepresanlardan Monoamin Oksidaz MAO inhibitörleri sempatik sinir uçlarında norepinefrinin yarı ömrünü uzatarak kan basıncında ciddi derecede yükselmeye yola açabilir, bu etki tiramin içeren besinler yüksek tansiyonum varsa ne yemeliyim çok daha belirgin hale gelir Trisiklik antidepresanlar, venlafaksin, fluoksetin vb.

HT Bülteni - Dirençli Hipertansiyon Nedenleri Ve Ayırıcı Tanısı (Dr. Aycan Fahri Erkan)

Glukokortikoidler, su ve tuz tutulumuna yol açarak kan basıncını yükseltirler. Bu etki, mineralokortikoid özelliği baskın olanlarda kortizon, hidrokortizon daha belirgindir. Efedra, gingseng, licorice, meyan kökü gibi bitkisel bileşiklerin tüketimi de kan basıncı kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenle her DH olgusunda hiperaldosteronizm taraması yapılmalıdır Hiperaldosteronizm olasılığını akla getirmek için hipokalemi veya adrenal tümör mevcudiyeti şart değildir.

Adenom yokluğunda da hiperaldosteronizm olabilir, hipokalemi ise hiperaldosteronizmin geç bulgusudur.

Renovasküler hipertansiyon tanısının güvenilir doğrulamasını test edin

Aldosteronun kardiyovasküler sistem üzerindeki toksik etkilerinden dolayı, hiperaldosteronizm olgularında inme, miyokard infarktüsü ve atriyal fibrilasyon göreceli riskleri, kan basıncının benzer düzeyde seyrettiği esansiyel primer hipertansiyon olgularına kıyasla belirgin artmıştır Gerçek DH olguları, mutlaka hiperaldosteronizm yönünden değerlendirilmelidir.

Bu test için kan örneği sabah saatlerinde, hasta en az 30 dakika oturur pozisyonda bekledikten sonra alınmalıdır. Hipokalemi aldosteron sekresyonunu baskıladığından, eğer varsa hipokalemi testten önce oral potasyum preparatlarıyla düzeltilmelidir.

  • Hipertansiyon tedavisi Ayurveda
  • Whom should you test for secondary causes of hypertension?

Test sonucunu etkileyebilecek antihipertansif ajanlar en az 2 hafta önceden RAS blokerleri ve MRA grubu bir ay önceden kesilmelidir, bu süre boyunca kan basıncı, test sonucunu etkilemeyen yavaş salınımlı verapamil ile ya da doksazosin gibi alfa-blokerler ile kontrol altında tutulabilir.

DH olgularında hipokalemi eşlik ediyorsa adrenal tümöre yönelik ince kesitli abdominal BT önerilir.

If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE.

Ayrıca, adrenal ven kan örneklerinden, aldosteron salgılayan adenomlar lokalize edilebilir. Uyku Yoksunluğu ve Psödofeokromositoma: Uykusuzluk ve bozulmuş uyku kalitesine eşlik eden renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması ataklar ve palpitasyon vb.

renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması

Gerçek feokromositoma ile ayırıcı tanısının yapılması gerekir. Bozulmuş uyku kalitesi sempatik sinir sistemi ve RAS aktivasyonu üzerinden hipertansiyonu tetikler ya da dirençli hale getirir Kalp hızının kan basıncı ile orantısız olarak yüksek seyretmesi sempatik aktivasyon nedeniyle DH olgusunda altta yatan OUA açısından bir renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması ipucu olabilir OUA çoğunlukla obezite ile ilişkilidir ve viseral dokudan aldosteron sekresyonu artmıştır.

OUA ciddiyeti ile pozitif korelasyon gösteren aldosteron yüksekliği vardır ve bu durum hem üst solunum yolu ödemine ve dolayısıyla obstrüksiyonuna katkıda bulunur hem de kan basıncını yükseltir Ayrıca, hipoksemiye bağlı sürekli sempatik sistem aktivasyonu olur; bu yüzden kalp debisi ve periferik direnç artar ve kan basıncı yükselir. OUA semptomları gündüz uyuklama, kaba horlama, tanıklı apne vs.

Sodyum fazlalığı volüm ekspansiyonuna yol açmakla kalmaz, sodyumun arter duvarına doğrudan etki ederek arteriyoskleroz gelişimini hızlandırdığı ve antihipertansif ilaçlara yanıtı küntleştirdiği de bilinmektedir.

Toplumlar yaşlandıkça yaş ortalaması arttıkçaKBH prevalansının, dolayısıyla DH prevalansının artacağı öngörülmektedir. Proteinürideki artış da DH gelişimini belirlemektedir. KBH olgularında DH gelişmesi, olumsuz kardiyovasküler olayların ve son dönem böbrek yetmezliğinin görülme sıklığını arttırır.

renovasküler hipertansiyon tanısının doğrulanması

DH olgularında Cockroft-Gault veya MDRD formüllerinden biriyle glomerüler filtrasyon hızı GFR hesaplanmalıdır, özellikle yaşlı hastalarda serum kreatinin düzeyinin yanıltıcı olabileceği unutulmamalıdır. Yaşlılarda, çoklu ateroskleroz risk faktörü olanlarda ve aterosklerotik hastalığı olan hipertansiflerde aterosklerotik renal arter stenozu olasılığı daha yüksektir.

Ayrıca, hipertansif akut pulmoner ödemi flaş akciğer ödemi olanlarda da aterosklerotik darlık daha sıktır. Gençlerde ve kadınlarda ise FMD göreceli olarak daha sık görülür. Tanıda öncelikle renal arter Doppler önerilir, Doppler bulguları renal arter stenozunu destekliyorsa BT anjiografi veya MR anjiografi ile tanı kesinleştirilebilir.

Renovasküler Hipertansiyon | Article | Türkiye Klinikleri

Özellikle DH olgularında sekonder hipertansiyon nedeni olarak tanınması önemlidir, çünkü tümör malign olabilir. En iyi tarama testi, plazma serbest metanefrin ve normetanefrin düzeyidir. Yirmi dört saatlik idrarda vanilmandelik asit VMA veya metanefrin düzeyleri de güvenilir tarama testleridir.