Kalp hastası nasıl uçmalı? - Sağlık Haberleri | NTV

Sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta yolculuğu

WhatsApp Paylaşım Journey HF-TR çalışması Türkiye popülasyonunda akut kalp yetersizliği tanısı ile hastaneye yatan hastalarda yoğun bakım, servis ve taburculuk sırasında uygulanan ilaç, cihaz tedavisi ve laboratuvar tetkiklerinin ve hastane içi mortalitenin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta yolculuğu

Benay Özbay, Doç. Dr Özlem Özcan Çelebi ve Doç. Ahmet Çelik Medikal Akademi için derlediler. Kalp yetersizliğinde mortalite ve morbidite oranları ilaç ve cihaz tedavisindeki gelişmelere rağmen hala çok yüksektir.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta yolculuğu

Otuz sekiz merkezden hastanın verileri elde edilmiştir. Her hastanın ayrıntılı olarak demografik özellikleri yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzeyi, NYHA fonksiyonel sınıf, eşlik eden kronik hastalık, almakta olduğu ilaç tedavisiacil servise başvurudaki vital bulguları ve semptomları, acil servise başvurudaki klinik ve fizik bakı bulguları, hastaneye yatışta başlanan tedavi zamanı ve dozu, kalp yetersizliğini presipite eden nedenler, EKG ve akciğer grafisi bulguları, yoğun bakım ve servis izleminde kalış süresi, servis izleminde tedavi değişikliği, uygulanmış olan cihaz tedavisi, ekokardiyografi bulguları, taburculuk tedavisi verileri kaydedilmiştir.

Hastaların kalp yetersizliği için risk faktörlerini incelediğimizde en sık neden hipertansiyon olup bunu koroner arter hastalığı izlemekteydi.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta yolculuğu

Ancak standart kalp yetersizliği tedavisini optimal kullanma oranı düşüktü. Hastaların yoğun bakımda kalma süresi yaklaşık 4,5±5,1 gün olup serviste kalış süresi ise sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta yolculuğu gün olarak belirlendi.

Mitral Kapak Yetersizliği Olan Hastalara Multidisipliner Yaklaşım

Aşağıdaki tabloda bu çalışmaların bazı önemli parametreleri, Journey HF-TR verileri ile karşılaştırması yer almıştır. Hastaların klinik semptomlarına göre bakıldığında New York Kalp Cemiyeti sınıflamasına göre sınıf hasta oranının diğer kayıt çalışmalarına göre çok yüksek olduğu görülmüştür.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta yolculuğu

Journey HF-TR çalışmasının ülkemiz için diğer önemli analiziler ise hastaların mortalite oranlarının diğer kayıt çalışmalarına görece daha yüksek olması ve akut dekompanse kalp yetersizliği hastalarının hastaneye başvurularından sonra ilk müdahaleye başlama süresinin daha uzun olduğudur.

Akut dekompanse kalp yetersizliğinin tıpkı akut miyokart enfarktüsü gibi oldukça mühim olduğuna dair hekim bilincinin artırılması bu konudaki duyarlılığı artırmayı sağlayabilir.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta yolculuğu

Unutulmaması gereken diğer bir husus da akut kalp yetersizliğinden dolayı hastaneye yatan ve akut miyokart enfarktüsünden dolayı hastaneye yatan hastaların bir yıllık mortalitelerine bakıldığında kalp yetersizliği olan hastaların mortalite oranlarının daha yüksek olduğunu bilmemiz ve akut dekompanse kalp yetersizliği düşünülen hastalara tıpkı akut miyokart enfarktüsü düşünülen hastalara yapıldığı gibi hızlıca ilk müdahalenin yapılması gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir.

Hastaneye yatan hastaların hemodinamik durumlarının da hızlıca değişebileceği akıldan çıkarılmadan uygun tedavinin özellikle uygun takiple birlikte denetlenmesi ve özelleşmiş kalp yetersizliği kliniklerinin sayısının artırılması ve hastaların bu referans merkezlerce takibine olanak sağlanması gereklidir.

Önerildiği şekilde ve zamanda alınmasının önemi yemekten önce-sonra, diğer ilaçları almadan önce vb. İlaç yönetimine yardım ilaç çantası vb. Olası, en yaygın yan etkiler.