Taşikardi ve hipertansiyon için ilaç

Taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar

Combination of neuromuscular blockers, induction agents, and adjuvant taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar may be necessary for urgent intubation. Since all these drugs exert various effects on the cardiovascular system, special attention should be given to airway safety in cardiac emergencies.

Taşikardi ve Tedavisi

Insufficient evaluation of the underlying pathology and the use of inappropriate drugs may result in serious consequences. A good knowledge of the pathophysiology, rapid evaluation, and an appropriate pharmacological approach will make emergent intubation safer. Abstract References Havayolu güvenliğinin sağlanması Kardiyak acillerde havayolu güvenliğinin sağlanmasının özel bir önemi vardır. Acil havayolu sağlanması gereği, hastanın bilincinin de olmadığı kalp veya solunum durması sonucunda ya da solunumsal veya kardiyak toleransının ilerleyici bir şekilde gerilediği durumlarda ortaya çıkar.

İlk durumda hasta sıklıkla bilinçsizdir, mümkün olan en kısa zamanda en güvenli bir havayolu elde edilmeye çalışılır; sedatif, analjezik ve kas gevşetici gereksinimi oldukça azdır. Aciliyeti daha az olan dekompanse hastalarda ise yaklaşım biraz daha farklıdır.

taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar

Bu hastalarda sağlık enstitüsü ulusal kalp akciğer durumu araştırma, güvenli entübasyon, hemodinamiği etkileyen faktörlerin gözden geçirilmesi ve bunlara yönelik kullanılacak ilaçları planlamak için bir miktar zaman vardır. Laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sempatik uyarıya neden olur, bu durum klinikte hipertansiyon ve taşikardi olarak ortaya çıkar. Bu hastalarda taşikardi, labil tansiyon ve miyokardiyal kontraktilitede artış gözlenir.

taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar

Fizyolojik stresin azaltılması entübasyon sonrası dönemde hipotansiyona neden olur. Birçok ilaç laringoskopi ve entübasyona yanıtı baskılar. Bunun yanı sıra havayolunun garantiye alınmasıyla hipoksinin giderilmesi, asidozun önüne geçilmesi de sempatik uyarıyı azaltır. Ayrıca, pozitif basınçlı ventilasyon intratorasik basıncı artırarak sağ ventriküle venöz dönüşü azaltır, sağ ventrikülün ardyükünü de artırır.

Bu sorun özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kalp hastalarında daha belirgindir.

Taşikardi ve hipertansiyon ilaçları

Sonuç olarak, tüm bu girişimler sırasında sempatik tonusun azaltılması hipotansiyon ve refleks taşikardi ile sonuçlanır. Laringoskopi ve entübasyona kardiyovasküler yanıt Laringoskopi ve endotrakeal entübasyon, hipertansiyon, taşikardi ve disritmileri de içine alan kardiyovasküler yanıtları provoke eder.

Bu hemodinamik değişiklikler kiritik hastalarda miyokard iskemisi ve yetersizliğine ve serebral kanamaya neden olabilir.

  • Yüksek tansiyon için soğuk su ile döküldü
  • Refleks taşikardi.

Kalp hızı, miyokard kontraktilitesi, arteriyel direnç ve venöz kapasitede değişiklikler oluşur. Bütün anestezik ajanlar sempatik aktiviteyi etkileyerek kardiyovasküler yanıtı değiştirir.

Beta Blokerler

Kardiyovasküler yanıtın derecesi, hipertansiyon, kapak hastalıkları, hastanın volüm durumu ve havayoluna uygulanan işlemlerin süresi gibi faktörlerle ilişkilidir. Laringoskopiye bağlı hipertansif ve taşikardik yanıt laringoskopiden 5 saniye sonra başlar, laringoskopi sırasındaki saniyeyi de içine alarak, işlemden 5 dakika sonra laringoskopi öncesi düzeye geri döner. Hemodinamik yanıtlar havayoluna uygulanan işlemin süresi ve gücü ile doğru orantılıdır.

  • Fıstık yüksek tansiyon
  • Taşikardinin çok farklı tipleri olmasına karşın en sık karşılaşılan tipleri şu şekildedir: Sinüs Taşikardisi En çok görülen taşikardi çeşididir.

Laringoskopinin kendisi, orotrakeal entübasyon sırasında en invaziv uyarandır. Deneyimli anestezistlerin hastanın farinksine daha az kuvvet uygulayarak gerçekleştirdikleri entübasyonda hemodinamik yanıt daha az olur.

Kardiyovasküler hastalıklara göre otonomik sinir sisteminin durumunu ayırt etmemiz olanaklı görülmemektedir.

Supraventriküler Taşikardi (SVT) Teşhis Takip ve Tedavisi

Bu durumda kardiyak acillerde ya da yarı acil durumlarda kullanacağımız sedatif, hipnotik ve kas gevşeticilerinin seçimi ayrı bir önem taşımaktadır. Hipoksemi ve hiperkarbinin kardiyovasküler etkileri Acil kardiyak durumlarda hemodinamik bozuklukların gelişimi yanı sıra hastanın oksijen profili de bozulmaktadır.

Hipoksemiye kardiyovasküler yanıt hem refleks hem de yüksek tansiyonda etkilerle olur.

taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar

Aort ve karotid kemoreseptörlerden çıkan nörorefleks etkiyle katekolamin ve renin anjiyotensin salınımı oluşur. Bu etkiler uyarıcı etkilerdir. Daha geç dönemde ortaya çıkan lokal vasküler etkiler ise doğrudan inhibitör ve vazodilatör özellik gösterir. Diğer bir güçlü uyaran hiperkarbidir ve vazomotor merkezin doğrudan uyarılmasıyla belirgin vazokonstriksiyona neden olur.

Hiperkapni miyokardın oksijen gereksiniminde artışa taşikardi ve erken dönemde hipertansiyon ve miyokardın oksijen desteğinde düşüşe taşikardi ve geç dönemde hipotansiyon neden olur.

Taşikardi ile hipertansiyonun ilaç tedavisi

Belirgin hiperkarbi ve hipoksemi asidoza yol açar ve bu durum bradikardi, hipotansiyon ve kardiyak debinin düşmesiyle sonuçlanır. Kardiyak kökenli olsun olmasın, solunum sıkıntısı içindeki hastalarda labil bir hemodinami gözlenir.

taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar

Bunun nedeni maksimale yakın sempatik uyarı ve hipovolemidir. Bu nedenle, sempatik yanıtı baskılayan ajanların bu tip hastalarda kullanımı belirgin hemodinamik değişikliklere yol açacaktır.

Normal basınçta taşikardi ne ilaç

Sempatik vasküler tonusun kaybolması önyük ve ardyükü azaltacaktır. Bu yanıtı ciddi şekilde baskılayan ajanların kullanımı kalp debisini azaltacak ve entübasyondan sonraki dönemde hipotansiyona ve hatta kalp durmasına neden olabilecektir. Ayrıca, entübasyondan sonra pozitif basınçlı ventilasyonun başlaması bu etkilerin aşırı şekilde ortaya çıkmasına yol açabilecektir.

Kardiyak hastalıklarda intravasküler volüm durumu ve sempatik sinir sisteminin çalışması hastanın patolojisine göre değişim göstereceğinden, bu patolojilerin göz önünde bulundurulması ve yaklaşımın buna göre yapılması gerekmektedir. Entübasyon için kullanılan farmakolojik ajanlar Entübasyon için kullanılacak anestezik ajanlar hastanın hemodinamik taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar etkileyeceğinden, bu ajanların özelliklerinin iyi bilinmesi, hastanın kardiyak patolojisine göre seçim yapılması gerekir.

İndüksiyon ajanları.

Örneğin bir beta bloker, bir diüretik ile kombine edebilir Tenoretic tablet gibi.

İndüksiyon ajanları hızla bilinç kaybına yol açarak entübasyonu kolaylaştıran ilaçlardır Tablo 1. Tablo 1: İndüksiyon için kullanılabilecek ilaçlar Barbitüratlar hemodinamik açıdan stabil hastalarda sık kullanılan indüksiyon ajanlarıdır.

Thiopental kısa etkili bir barbitürattır ve hızlı hipnotik etki gösterir. Hemodinamik olarak stabil olan hastalarda oldukça güvenli olmakla birlikte, ventrikül fonksiyonları bozuk olan ya da hipovolemik hastalarda sıklıkla kan basıncı ve kardiyak debinin düşmesine neden olur.

Kardiyak debinin düşmesinde doğrudan negatif inotropik etki ve venöz kapasitenin artması sonucunda ventrikül doluşunun ve santral sinir sistemine etkiyle sempatik tonusun azalması rol oynar.

  1. Sersemlik hissi Düşük tansiyon Kalp çarpıntısı en yaygın taşikardi belirtilerdir.
  2. Supraventriküler taşikardi SVT ise çocuklarda en sık karşılaşılan ritim bozukluklarındandır.

Bununla birlikte, doz aralığını belirlemeye yönelik çalışmalarda plazma thiopental düzeyi ile hemodinamik etkiler arasında bir bağlantı bulunamamış; thiopental indüksiyonunu takiben yapılan trakeal entübasyondan sonra hem kontrol grubunda hem de iskemik kalp hastalığı olanlarda belirgin hipertansiyon ve taşikardi gözlenmiştir.

Çünkü, taşikardi ve hipertansiyon miyokardın oksijen tüketimini artırarak bu hastalar için yaşamsal önemi olan miyokardiyal beslenmeye zarar verebilir.

taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar

Solunum ve kardiyak bakımdan sıkıntıda olan hastalarda bu ajanın kullanılması önerilmez; çünkü çok iyi bir doz titrasyonunu gerektirir ve hemodinamik etkileri olumsuz olabilir. Benzodiazepinler hem sedatif hem de hipnotik özellikler gösterir ve anestezi indüksiyonunda kullanılır. İskemik kalp hastalarının anestezik indüksiyonunda tek ajan olarak kullanılan midazolam 0.

Kalp hızı üzerine etkileri değişken olabilir. Koroner kalp hastalarına uygulanan 0.

Taşikardinin Kalbe ve Vücuda Etkileri Çocuklarda taşikardi geliştiğinde, hastanın kalbinin üst ve alt odacıkları atriumlar ve ventriküller normalden daha hızlı bir şekilde kasılırlar.

Etomidat bir karboksillenmiş imidazoldür. Etki başlangıcı hızlıdır ve etkisi kısa sürer. Diğer indüksiyon ajanlarıyla kıyaslandığında, en az kardiyak depresyon yapan ajandır. Kan basıncını belirgin olarak etkilemez.

taşikardi ile hipertansiyon için ilaçlar

Miyoklonik hareketler, bulantı, kusma ve adrenal supresyon en sık gözlenen yan etkilerdir. Hipovolemik ve kardiyak rezervi sınırlı hastalarda bile hemodinamik bozukluğa neden olmaması, kullanımının giderek yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Ortalama arter basıncını doza bağlı düşürebilir.