Yaşlılar için etkili antihipertansif ilaçlar. Huzurevindeki yaşlılarda kronik hastalık sıklığı ve ilaç kullanımları | TR Dizin

ÖZET ABSTRACT Amaç: Bu çalışma, yaşlı bireylerde antihipertansif ilaç Objective: This study in the elderly antihypertensive kullanım hataları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi medication errors yaşlılar için etkili antihipertansif ilaçlar the factors 4 kafa kalp eller ve sağlık taahhüdü the investigation amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır.

Yöntemler: Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından Methods: The yaşlılar için etkili antihipertansif ilaçlar of data was used a questionnaire literatür bilgisine dayanılarak oluşturulan anket formu based on literature created by the researcher. The study kullanıldı.

yaşlılar için etkili antihipertansif ilaçlar

Çalışmanın örneklemini yaşlı birey oluşturdu. Yapılan ilaç hataları ilaçların drug use error rate was found to be Made drug errors; zamanında alınmaması, ilaç almayı unutma, ilaçları the timely be taken of drugs, do not forget to take drugs, karıştırma, ilacı yanlış dozda alma, ilacı yanlış şekilde alma ve mixing drugs, take the wrong dose of drugs, taking drugs kendi kendine ilacı bırakma olarak incelendi.

Hipertansiyon

Çalışmamızda incorrectly is investigated its own decision to leave drugs. Sonuç: Çalışma sonucunda antihipertansif ilaç kullanan yaşlı Conclusion: Study results drug use error rates were higher in bireylerde ilaç kullanım hata oranları yüksek bulundu.

В конце концов, Росио права, он сам, наверное, поступил бы точно так. - А потом вы отдали кольцо какой-то девушке. - Я же говорила.

Antihipertansif ilaç kullanım hataları ve etkileyen faktörlerin Antihypertensive drug use errors and the knowledge of the bilinmesinin bu grup hastaların bakım yönetiminde ve factors affecting this group of patients is thought to be tedavinin etkinliğine önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords: Elderly; antihypertensive drugs; drug use error. Geliş tarihi: Çalışma tanımlayıcı tipte yapıldı.

Tüm hipertansiflerde kontrol oranı belirlendi. İlaç hatası olarak; çalışmaya katılan azalma, dikkatsizlik, düşünme hızında yavaşlama, bireylerin kullandığı antihipertansif ilaçları yakın bellek zayıflığı gibi birçok değişim meydana doktorun önerdiği doz, alış şekli ve zamanda gelmekte[6,7,8] ve bu değişimler özellikle kronik kullanmama, ilaçları karıştırma, ilaç kullanımını hastalıkların kontrol altına alınmasında önemli yeri kendi kendine bırakma ilaç kullanım hatası olarak olan ilaç kullanımında da önemli olmaktadır.

Araştırmanın bağımsız değişkenleri ise; birlikte meydana gelen fizyolojik değişiklikler, duyu yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, işlevlerindeki azalmalar gibi durumlar nedeniyle ilaç birlikte yaşadığı kişiler, sosyal güvence durumu, kullanımlarında sorunlar ve yanlışlıklar hipertansiyon tanı süresi, antihipertansif ilaç olabilmektedir. Çalışmanın yapılabilmesi için, Ege sorunlarda görülebilmektedir.

Bu kapsamda 65 yaş üstü bireylere hizmet veren hemşirelerin, akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında Verilerin değerlendirilmesinde bireysel özellikleri en önemli sorumluluğu eğitim olmakla birlikte, tanıtıcı bilgiler sayı, yüzde ve ortalama olarak özellikle ilaçların etkisi, kullanım şekli, saati, dozu bilgisayar ortamında SPSS programında yapıldı. Cilt - Vol. Araştırma kapsamına alınan ki-kare testine göre ilaç kullanım hatası ile ilişkili hastaların ortalama hipertansiyon tanı süresi 13±9.

yaşlılar için etkili antihipertansif ilaçlar

Günlük kullanılan ortalama değerlendirildi. Yapan 60 Tüm hastalara çalışmanın amacına yönelik bilgi verilerek sözlü onamları alındıktan sonra örnekleme dahil edildi.

Elderly Individuals Investigation of Antihypertensive Drugs Use Error

İlaç hata oranları açısından olumlu okuyanlara göre 7. Literatürde farklı ilaç kullanamadığını bildirilmektedir. Çalışmanın temin etmede yaşadığı güçlükler ve ilaca bağlı yan bulguları literatür ile benzerlik göstermektedir.

  •  Ничего серьезного, - ответила Сьюзан, хотя вовсе не была в этом уверена.
  • Название показалось ему чересчур земным для такого агрессора.

Çalışmaya katılan 65 yaş üstü bireylerde yaş Çalışmamızın bulguları literatürden yüksek gruplarına göre hata yapma oranları arasındaki bulunmuştur.

Bu çalışmada 65 yaş üstü bireylerin fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Çalışmaya almadığı saptanmıştır.

Huzurevindeki yaşlılarda kronik hastalık sıklığı ve ilaç kullanımları Öz: AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, huzurevindeki yaşlılarda kronik hastalık sıklığını ve ilaç kullanımlarını belirlemektir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu kullanılmıştır.

Demirbağ ve Timur katılan bireylerde ilaç kullanım hatası, kadınlarda Cilt - Vol. İlaç prospektüsünü okumayanlarda prostpektüs bireylerin ilaç kullanım hatası yaptığı okuyanlara göre 7. Demirbağ ve Timur çalışma bulguları ile benzer bulunmuştur.

  •  - Стратмора, похоже, удивило ее недоумение.
  • Ее черный лоснящийся верх поднимался на двадцать три фута, а сама она уходила далеко вниз, под пол.

Bu bulgular prospektüsteki üç çeşitten fazla ilaç kullandıklarını bildirmiştir. Kullanılan ilaç sayısının fazla eğitim almayan ve alınan bilgiyi yeterli bulmayan Cilt - Vol. Karadakovan A. Yaşlılık ve Bakım.

Karadakovan A, yönde etkilemektedir. Eti Aslan F Ed. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım.

yaşlılar için etkili antihipertansif ilaçlar

Akademisyen Kitabevi; Çalışmamızda hastaların kullanılan ilaçların etki Yaşlı Sağlığı ve Bakımı. Baskı, yüksek bulunmuştur. Bu Solmaz T, Akın B. Eski Ö, Pınar R. Antihipertansif ilaç kullanımında yapılan hatalar; Arslan GG, Eşer İ. Turk J ilaçları zamanında almama, kendi kendine ilaç Geriatrics ; 8 3 İlaç Oman Med gibi, istenmeyen komplikasyonların ortaya J. Bu nedenle, hipertansiyon tanısı konmuş, özellikle 65 yaş üstü Özer E, Özdemir L. Derleme 1.

Sağlık Bilimleri the Elderly at Home. Özdemir L, Akgün Ş. Yaşlı Bireyde İlaç Kullanımı ve Geleneksel Uygulamalar.

Ömer Yusuf Erdurmuş

Medikal Network Dahili Tıp Bilimleri ; 1 Ageing and Health Factsheet N° Medication Discrepancies at the Time of Hospital Admission. Archives of Internal Medicine ; 3.

Primer hipertansiyon tanılı hastalar genellikle asemptomatiktir, bulgu veren hipertansiyon sekonder bir nedene ya da hipertansiyona bağlı komplikasyona bağlı olabilir.

Oktay Ş, Akıncı A. Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve 4 Rasyonel Farmakoterapi Karar Verme Süreci. Dedeli Ö, Karadakovan A. Yaşlı Bireylerde İlaç 4. Investigation of States, — ComplementaryandAlternativeMedicinePracticeand 5.