Nexivol tansiyon ilacı

Yüksek tansiyon ilacı nebilet. İçindekiler

Tartışma Hipertansiyonun neden olduğu hedef organ hasarı toplumda önemli sağlık problemidir.

2 Replies to “Anti-hipertansiyon ilaç nebilet”

Hedef organ hasarının gelişiminde kan basıncı yüksekliğine eşlik eden glükoz ve lipid metabolizma bozuklukları önemli rol oynar. Kan basıncı kontrolünün yanında glükoz ve lipid metabolizma bozukluklarını da düzeltmek modern antihipertansif tedavinin ana hedefidir.

Yeni bir antihipertansif ilaç olan nebivolol ve telmisartanın hedef organ hasarı ve yeniden şekillenme üzerine olan etkilerini bu çalışmada ile irdeledik. Beta blokörlerin; plazma trigliserid seviyesini artırıcı ve HDL seviyesini azaltıcı, egzersiz kapasitesini kısıtlaması, seksüel empotans ve libidononun azalması gibi olumsuz etkileri bilinmektedir 15 Nebivolol'ün ise diğer betablokerlerden daha iyi tolere edildiği ve yan etkisinin daha az olduğu bilinmektedir 1517 Nebivolol nitrik oksit aracılı vazodilatasyon ve selektif beta-blokasyon etkisi ile etkin kan basıncı kontrolü sağlar 3.

artan kalp hızı

Nebivolol iyi tolere edilen ve güvenilir yeni bir antihipertansif ajandır 15 Bizim çalışmamızda nebivolol kullanan hastalarımızda yan etki izlemedik. Bulgularımız literatür ile uyumlu idi. Telmisartan yağda çözünen, tetrazol olmayan anjiyotensin II tip 1 reseptör blokörüdür.

Genel Bakış

Etkin ve güvenilir antihipertansif ilaçtır. Ayrıca insülin duyarlılığını artırarak [PPAR—γ'yı aktive ederek] hipertansiyon oluşum mekanizması, hedef organ hasarı, lipid ve glükoz metabolizması üzerine olumlu etki eder 7.

yüksek tansiyon tedavisinde yenilikler

Öksürük, anjiyoödem, ortostatik hipotansiyon, diyare, uykusuzluk, kramp, döküntü, anksiyete, üre ve kreatinin yükselmesi gibi yan etkileri Telmisartan'ın temel güçsüzlüğüdür. Telmisartan kullanan hastalarımızda yan etki izlemedik. Nebivolol'ün etkin kan basıncı kontrolü sağladığı bilinmektedir 19 Mazza ve arkadaşlarının nebivolol ve amilodipinle karşılaştırmalı bir çalışmasında; nebivolol kan basıncını amilodipin kadar etkili düşürmüş ve ek olarak sempatik aktiviteyi azaltma avantajının da olduğunu göstermişlerdir Rosel ve arkadaşlarının nebivolol ve lisinoprille yapılan karşılaştırmalı çalışmasında; nebivololun lisinoprille eşit antihipertansif etkinliği ve güvenirliliğinin olduğunu bildirmişlerdir Hidroklorotiyazitle yapılan başka bir çalışmada ise, nebivolol daha etkin bulunmuştur Çalışmamızda nebivolol kullanan hastalarımızda sistolik kan basıncında Bulgularımız literatür bilgilerine göre biraz yüksektir.

Bu ise yaşam modifikasyonuna uyumsuz hastaları çalışma dışı bırakmamıza ve hasta sayısının sınırlı yüksek tansiyon sağlıklı yemek tarifleri bağlı olabilir.

Kalp ilaçlarında ilaç etkileşimleri

Telmisartan'ın etkin kan basıncı kontrolü sağladığı bilinmektedir. Wienen ve arkadaşları 23 telmisartanın; sistolik kan basıncında Neutel ve arkadaşları ise sistolik kan basıncında Çalışmamızda telmisartan alan hastalarımızda, sistolik kan basıncında Tedavi sürecinde saptadığımız kan basıncındaki azalma, literatür bilgilerine oranla biraz yüksekti.

Bunun nedeni dozaj farklılıkları ya da yaşam modifikasyonu değişikliklerinin katı bir şekilde uygulanmasına, uyumsuz hastaların çalışma dışı bırakılmasına ve vaka sayısının sınırlı olmasına bağlı olabilir.

Fountoulaki ve arkadaşları, nebivololün DT ve İVRT üzerine etkisiz, sol ventrikül kitle indeksine ve Evelosite, Avelosite'ne olumlu etkisi olduğunu bildirmişlerdir Bizim çalışmamızda ise, altı aylık 5 mg nebivolol tedavisi sonrasında sol ventrikül kitlesinde ortalama Çalışmamız da nebivolol sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik fonksiyonları üzerine istatistiksel olarak anlamlı yüksek tansiyon ilacı nebilet etkisi olduğunu izledik.

Bulgularımız literatür bulguları ile uyumlu idi. Telmisartan sol ventrikül hipertrofisini gerilettiği bilinmektedir 27 — Birkaç çalışma ise sol ventrikül hipertrofisi üzerine olumsuz etkileri olduğunu bildirmişlerdir Galzerano ve arkadaşları telmisartan ve karvedilolü benzer oranda kan basıncı düşmesi sağlamasına rağmen telmisartan, karvedilolden daha etkin sol ventrikül hipertrofisini gerilettiğini bildirmişlerdir Bizim brenda watson mükemmel sağlığın kalbi ise, altı aylık 80 mg telmisartan tedavisi sonrasında sol ventrikül kitlesinde Bu etkide hedef organ hasarından sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik disfonksiyon korumaya ek bir katkı sağladığı iddia edilmektedir Galzerano ve arkadaşları Telmisartan'ın karvedilolol ile karşılaştırmalı bir çalışmasında her iki ilaçta benzer kan basıncında düşme yüksek tansiyon ilacı nebilet rağmen, Telmisartan sol ventrikül kitle indeksinde daha fazla gerileme sağladığını göstermişlerdir Bizim çalışmada yüksek tansiyon ilacı nebilet, Nebivolol sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınçlarında Telmisratan'a oranla daha fazla bir düşüş sağlamıştır.

Ayrıca sol ventrikül hipertrofisi ve diyastolik fonksiyon bozukluklarında daha fazla düzelme sağlamıştır.

Çalışmamız esansiyel hipertansiyonlu hastalarda hedef organ hasarından korunmada kan basıncını düşürmedeki etkinliğinin ilacın kendine özgü avantajlarından daha önemli olduğu hipotezini desteklemektedir. Baroreseptörlerin duyarsızlaşmasına ve vasküler düz kas hücrelerinin hipertrofiye olmasına neden olabilir Kararsız anjina, miyokart enfarktüsü, ani ölüm, sol ventrikül hipertrofisi, diyastolik disfonksiyon gibi komplikasyonları artıran önemli risk faktörlerindendir 40 — Beta-blokerlerin, glükoz metabolizmasının dengesini bozdukları bilinmektedir Fagori ve arkadaşları nebivololün insülin duyarlılığına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını bildirmişlerdir Nebivololun geleneksel beta-blokerlerin aksine glükoz metabolizmasını bozmadığı gösterilmiştir Bizde nebivololün insülin duyarlılığına herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını izledik.

Nebivolol in Türkiye - Ürün - wolfgang-boehmer.de

Anjiyotensin reseptör blokörlerinin insülin duyarlılığını olumlu yönde etkileyerek hipertansiyon, metabolik sendrom, diyabet gelişiminde koruyucu rol oynaya bileceği bildirilmektedir 745 — Telmisartan ise insüline duyarlılığı artıran ilaçlarında hedefi olan PPAR—γ'ya kısmi agonist etki göstererek glükoz ve lipit metabolizmalarına olumlu etkilerini olduğu bildirilmiştir 7.

Losartanın glükoz metabolizması üzerine etkisiz olduğunu bildiren çalışmalara vardır Literatürde karşılaştığımız; ARB ile yapılan çalışmaların sonucunda, insülin rezistansı üzerine farklı sonuçlar bulunması; araştırmalarda değişik ARB'nin kullanılması ya da tedavi protokollerindeki kullanım sürelerine bağlı olabilir.

Çalışmamızdaki telmisartan alan hastaların sınırlı sayıda olmasına yüksek tansiyon ilacı nebilet bağlı olabilir.

metabolik sendrom hipertansiyon tedavisi

Beta blokörlerin lipid metabolizması üzerine olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir Fagori ve arkadaşları nebivololü plazma lipidleri üzerine etkisiz olduğunu bildirmişlerdir Bizim çalışmamızda ise, nebivololün lipid parametreleri üzerine olumsuz etkisi izlenmedi.

Nebivolol tedavisi sonrasında, HDL kolesterolde istatistiksel açıdan anlamlı artış oluştururken, total kolesterolde, LDL kolesterol ve trigliserid üzerinde etkisiz olarak bulduk. Bizim bulgularımız lipit metabolizması üzerine nebivololün literatür bilgileri ile uyumlu idi. HDL kolesterol üzerindeki olumlu değişim ve diğer lipit parametreleri üzerine etkisiz olmasının nedeni sıkı bir diyet rejimini uygulanması ve düzenli egzersiz yapılmasının sonucu veya vaka sayımızın yetersiz olmasına bağlı olabilir.

Telmisartanın lipid metabolizması üzerine olumlu etkilerinin olduğunu bildirilmektedir.

vasoxen - ekşi sözlük

Derosa ve arkadaşları 6 ay telmisartan tedavisinin esansiyel hipertansiyonu olan hastada total kolesterol, LDL kolestrol, trigliserid değerlerinde azalma olduğunu bildirmişlerdir 49 Bu bulgularımız ise literatür bilgileri ile uyumlu idi. Sonuç olarak bu çalışma, Nebivolol ve Telmisartan etkin kan basıncı kontrolü sağladığını göstermiştir.

Fasulye yaprakları yüksek tansiyona karşı

Her iki ilaçta sol ventrikül hipertrofisini azaltmış, diyastolik fonksiyonları düzeltmiştir. Telmisartan lipid metabolizmasını olumlu etkilemiştir.